Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Вода по сектори на економска активност

31.05.2024   Користење и заштита на водите од загадување во индустријата, 2023 година
31.05.2023   Користење и заштита на водите од загадување во индустријата, 2022 година
31.05.2022   Користење и заштита на водите од загадување во индустријата, 2021 година
31.05.2021   Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2020 година
29.05.2020   Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2018 и 2019 година
31.05.2019   Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2017
22.05.2018   Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2016 година
18.05.2017   Користење на водите и нивна заштита од загадување во индустријата, 2015


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика