Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Даноци во животна средина

06.10.2023   Даноци за животната средина, 2021 година – претходни податоци –
06.10.2022   Даноци за животната средина, 2020 година – претходни податоци –
06.10.2021   Даноци за животната средина, 2019 година - претходни податоци -
06.10.2020   Даноци за животната средина, 2018 година - претходни податоци -
03.10.2019   Даноци за животната средина, 2017 година - претходни податоци -
27.09.2018   Даноци поврзани со животната средина, 2016 година - претходни податоци -
27.09.2017   Даноци поврзани со животната средина во Република Македонија, 2014 и 2015
- претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика