Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Превезени патници со автобуси

21.05.2024   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2024 година
21.02.2024   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2023 година
21.11.2023   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2023 година
24.08.2023   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2023 година
22.05.2023   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2023 година
22.02.2023   Превезени патници со автобуси во четвртото тримесечје од 2022 година
17.11.2022   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2022 година
24.08.2022   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2022 година
19.05.2022   Превезени патници со автобуси во првото тримесечје од 2022 година
22.02.2022   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2021 година
17.11.2021   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2021 година
18.08.2021   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2021 година
20.05.2021   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2021 година
22.02.2021   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2020 година
17.11.2020   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2020 година
18.08.2020   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2020 година
20.05.2020   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2020 година
21.02.2020   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2019 година
21.11.2019   Превезени патници со автобуси во третото тримесечје од 2019 година
20.08.2019   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје, 2019
22.05.2019   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2019
28.02.2019   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје, 2018 година
19.11.2018   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје, 2018 година
17.08.2018   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје, 2018 година
21.05.2018   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2018 година
20.02.2018   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје, 2017 година
17.11.2017   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје, 2017 година
18.08.2017   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје, 2017 година
19.05.2017   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2017 година
20.02.2017   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2016 година
18.11.2016   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2016 година
19.08.2016   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2016 година
19.05.2016   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје, 2016 година
19.02.2016   Превезени патници со автобуси, четврто тримесечје од 2015 година
20.11.2015   Превезени патници со автобуси, трето тримесечје од 2015 година
20.08.2015   Превезени патници со автобуси, второ тримесечје од 2015 година
20.05.2015   Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2015 година


Следни соопштенија од областа: Транспорт и комуникации
  Останати соопштенија од областа:   Транспорт и комуникации

Превезени патници и стоки
Такси-превоз на патници
Паркиралишта и гаражи
Превезени патници со автобуси


© Државен завод за статистика