Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Иновативни деловни субјекти

15.04.2022   Деловни субјекти според иновативностa во периодот 2018 – 2020 година
15.04.2020   Иновативни деловни субјекти во периодот 2016 – 2018 година
28.03.2018   Иновативни деловни субјекти во периодот 2014 - 2016 година
01.06.2016   Иновативни деловни субјекти во периодот 2012-2014
27.06.2014   Иновативни деловни субјекти во периодот 2010-2012


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука

Основни и средни училишта на почетокот на учебната година
Основни и средни училишта на крајот на учебната година
Магистри на науки и специјалисти
Доктори на науки
Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи
Дипломирани студенти на високите школи и факултетите
Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи
Иновативни деловни субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО5


© Државен завод за статистика