Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Умрени лица од насилна смрт

20.06.2024   Насилната смрт во Република Северна Македонија, 2023 година
22.06.2023   Насилна смрт во Република Северна Македонија, 2022 година
22.06.2022   Насилната смрт во Република Северна Македонија, 2021 година
23.06.2021   Насилната смрт во Република Северна Македонија во 2020 година
17.06.2020   Насилната смрт во Република Северна Македонија, 2019 година
19.06.2019   Насилната смрт во Република Северна Македонија, 2018
12.06.2018   Насилната смрт во Република Македонија, 2017 година
09.06.2017   Насилната смрт во Република Македонија, 2016 година
09.06.2016   Насилната смрт во Република Македонија, 2015
26.06.2015   Насилната смрт во Република Македонија, 2014 година
26.06.2014   Насилната смрт во Република Македонија, 2013 година
28.06.2013   Насилната смрт во Република Македонија, 2012 година
27.06.2012   Насилна смрт во Република Македонија, 2011 година
22.06.2011   Насилната смрт во Република Македонија, 2010 година
30.06.2010   Насилната смрт зголемена за 2.5% во 2009 година во однос на 2008 година


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика