Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Енергија, месечни податоци

25.06.2024   Енергија, април 2024 година - претходни податоци
27.05.2024   Енергија, март 2024 година - претходни податоци
25.04.2024   Енергија, февруари 2024 година - претходни податоци
25.03.2024   Енергија, јануари 2024 година - претходни податоци
26.02.2024   Енергија, декември 2023 година - претходни податоци -
25.01.2024   Енергија, ноември 2023 година - претходни податоци
25.12.2023   Енергија, октомври 2023 година - претходни податоци -
24.11.2023   Енергија, септември 2023 година - претходни податоци -
15.11.2023   Енергија, јануари – декември 2021 година - дефинитивни податоци
25.10.2023   Енергија, август 2023 година - претходни податоци
25.09.2023   Енергија, јули 2023 година - претходни податоци
25.08.2023   Енергија, јуни 2023 година - претходни податоци
25.07.2023   Енергија, мај 2023 година - претходни податоци
07.07.2023   Енергија, април 2023 година - претходни податоци
25.05.2023   Енергија, март 2023 година - претходни податоци
25.04.2023   Енергија, февруари 2023 година - претходни податоци
24.03.2023   Енергија, јануари 2023 година - претходни податоци -
24.02.2023   Енергија, декември 2022 година - претходни податоци -
25.01.2023   Енергија, ноември 2022 година - претходни податоци
26.12.2022   Енергија, октомври 2022 година - претходни податоци
25.11.2022   Енергија, септември 2022 година - претходни податоци -
15.11.2022   Енергија, јануари – декември 2020 година - дефинитивни податоци
25.10.2022   Енергија, август 2022 година - претходни податоци
26.09.2022   Енергија, јули 2022 година - претходни податоци
25.08.2022   Енергија, јуни 2022 година - претходни податоци
25.07.2022   Енергија, мај 2022 година - претходни податоци
24.06.2022   Енергија, април 2022 година - претходни податоци
25.05.2022   Енергија, март 2022 година - претходни податоци -
26.04.2022   Енергија, февруари 2022 година - претходни податоци
25.03.2022   Енергија, јануари 2022 година - претходни податоци -
25.02.2022   Енергија, декември 2021 година - претходни податоци
25.01.2022   Енергија, ноември 2021 година - претходни податоци
24.12.2021   Енергија, октомври 2021 година - претходни податоци -
25.11.2021   Енергија, септември 2021 година - претходни податоци
15.11.2021   Енергија, јануари – декември 2019 година - дефинитивни податоци
25.10.2021   Енергија, август 2021 година - претходни податоци -
24.09.2021   Енергија, јули 2021 година
25.08.2021   Енергија, јуни 2021 година - претходни податоци -
26.07.2021   Енергија, мај 2021 година - претходни податоци
25.06.2021   Енергија, април 2021 година - претходни податоци -
25.05.2021   Енергија, март 2021 година - претходни податоци -
26.04.2021   Енергија, февруари 2021 година - претходни податоци -
25.03.2021   Енергија, јануари 2021 година - претходни податоци
25.02.2021   Енергија, декември 2020 година - претходни податоци -
25.01.2021   Енергија, ноември 2020 година - претходни податоци
25.12.2020   Енергија, октомври 2020 година - претходни податоци
25.11.2020   Енергија, септември 2020 година - претходни податоци
16.11.2020   Енергија, јануари ‒ декември 2018 година - дефинитивни податоци -
26.10.2020   Енергија, август 2020 година - претходни податоци -
25.09.2020   Енергија, јули 2020 година - претходни податоци -
25.08.2020   Енергија, јуни 2020 година - претходни податоци -
24.07.2020   Енергија, мај 2020 година - претходни податоци -
25.06.2020   Енергија, април 2020 година - претходни податоци
26.05.2020   Енергија, март 2020 година - претходни податоци
24.04.2020   Енергија, февруари 2020 година - претходни податоци
25.03.2020   Енергија, јануари 2020 година - претходни податоци -
25.02.2020   Енергија, декември 2019 година - претходни податоци -
24.01.2020   Енергија, ноември 2019 година - претходни податоци
25.12.2019   Енергија, октомври 2019 година - претходни податоци
25.11.2019   Енергија, септември 2019 година - претходни податоци -
15.11.2019   Енергија, јануари − декември 2017 година - дефинитивни податоци
25.10.2019   Енергија, август 2019 година - претходни податоци -
25.09.2019   Енергија, јули 2019 година - претходни податоци -
23.08.2019   Енергија, јуни 2019 - претходни податоци
25.07.2019   Енергија, мај 2019 - претходни податоци -
25.06.2019   Енергија, април 2019 - претходни податоци -
23.05.2019   Енергија, март 2019 - претходни податоци
25.04.2019   Енергија, февруари 2019 - претходни податоци
25.03.2019   Енергија, јануари 2019 година
- претходни податоци -
25.02.2019   Енергија, декември 2018 година
- претходни податоци -
25.01.2019   Енергија, ноември 2018 година
- претходни податоци -
25.12.2018   Енергија, октомври 2018 година - претходни податоци
26.11.2018   Енергија, септември 2018 година - претходни податоци
15.11.2018   Енергија, јануари - декември 2016 - дефинитивни податоци -
25.10.2018   Енергија, aвгуст 2018 година - претходни податоци -
25.09.2018   Енергија, јули 2018 година - претходни податоци -
24.08.2018   Енергија, јуни 2018 година
- претходни податоци
25.07.2018   Енергија, мај 2018 година
- претходни податоци -
25.06.2018   Енергија, април 2018 година - претходни податоци
23.05.2018   Енергија, март 2018 година
- претходни податоци -
25.04.2018   Енергија, февруари 2018 година
- претходни податоци -
26.03.2018   Енергија, јануари 2018 година - претходни податоци
26.02.2018   Енергија, декември 2017 - претходни податоци -
25.01.2018   Енергија, ноември 2017 - претходни податоци
25.12.2017   Енергија, октомври 2017
- претходни податоци -
24.11.2017   Енергија, септември 2017
- претходни податоци -
14.11.2017   Енергија, јануари - декември 2015, дефинитивни податоци
25.10.2017   Енергија, август 2017 - претходни податоци
26.09.2017   Енергија, јули 2017 - претходни податоци
25.08.2017   Енергија, јуни 2017
- претходни податоци -
25.07.2017   Енергија, мај 2017
- претходни податоци -
22.06.2017   Енергија, април 2017 - претходни податоци
25.05.2017   Енергија, март 2017 година - претходни податоци
25.04.2017   Енергија, февруари 2017 година
- претходни податоци -
24.03.2017   Енергија, јануари 2017 - претходни податоци
24.02.2017   Енергија, декември 2016 - претходни податоци
25.01.2017   Енергија, ноември 2016
- претходни податоци -
26.12.2016   Енергија, октомври 2016
- претходни податоци -
25.11.2016   Енергија, септември 2016
- претходни податоци -
15.11.2016   Енергија, јануари - декември 2014, дефинитивни податоци
25.10.2016   Енергија, август 2016 - претходни податоци -
26.09.2016   Енергија, јули 2016
- претходни податоци -
25.08.2016   Енергија, јуни 2016
- претходни податоци -
25.07.2016   Енергија, мај 2016 - претходни податоци -
24.06.2016   Енергија, април 2016 - претходни податоци
25.05.2016   Енергија, март 2016 - претходни податоци -
25.04.2016   Енергија, февруари 2016 - претходни податоци -
25.03.2016   Енергија, јануари 2016 - претходни податоци -
25.02.2016   Енергија, декември 2015 - претходни податоци -
25.01.2016   Енергија, ноември 2015 - претходни податоци -
25.12.2015   Енергија, октомври 2015 - претходни податоци -
25.11.2015   Енергија, септември 2015 - претходни податоци -
13.11.2015   Енергија, јануари-декември 2013 - дефинитивни податоци -
26.10.2015   Енергија, август 2015 - претходни податоци -
25.09.2015   Енергија, јули 2015
- претходни податоци -
25.08.2015   Енергија, јуни 2015
- претходни податоци -
24.07.2015   Енергија, мај 2015
- претходни податоци -
24.06.2015   Енергија, април 2015 - претходни податоци -
22.05.2015   Енергија, март 2015
- претходни податоци -
24.04.2015   Енергија, февруари 2015
- претходни податоци -
25.03.2015   Енергија, јануари 2015
- претходни податоци -
25.02.2015   Енергија, декември 2014
- претходни податоци -
23.01.2015   Енергија, ноември 2014 - претходни податоци -
25.12.2014   Енергија, октомври 2014 - претходни податоци -
25.11.2014   Енергија, септември 2014 - претходни податоци -
24.10.2014   Енергија, август 2014 - претходни податоци -
25.09.2014   Енергија, јули 2014 - претходни податоци -
25.08.2014   Енергија, јуни 2014 - претходни податоци -
25.07.2014   Енергија, мај 2014
- претходни податоци -
25.06.2014   Енергија, април 2014
- претходни податоци -
23.05.2014   Енергија, март 2014
- претходни податоци -
25.04.2014   Енергија, февруари 2014
- претходни податоци -
25.03.2014   Енергија, јануари 2014
- претходни податоци -
25.03.2014   Енергија, декември 2013
- претходни податоци -
25.02.2014   Енергија, ноември 2013
- претходни податоци -
24.01.2014   Енергија, октомври 2013 - претходни податоци -
25.12.2013   Енергија, септември 2013
- претходни податоци -
25.11.2013   Енергија, август 2013 - претходни податоци -
25.10.2013   Енергија, јули 2013
- претходни податоци -
25.09.2013   Енергија, јуни 2013
- претходни податоци -
23.08.2013   Енергија, мај 2013
- претходни податоци -
25.07.2013   Енергија, април 2013 - претходни податоци -
25.06.2013   Енергија, март 2013
- претходни податоци -
23.05.2013   Енергија, февруари 2013
- претходни податоци -
25.04.2013   Енергија, јануари 2013
- претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија

Биланс на нафта
Биланс на јаглен
Обновливи извори на енергија
Биланс на електрична енергија
Биланс на топлинска енергија
Енергетски биланс
Биланс на природен гас
Енергија, месечни податоци
Цени на електрична енергија и природен гас


© Државен завод за статистика