Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Лаекен индикатори за сиромаштијата

06.05.2022   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2020 година - дефинитивни податоци
14.12.2020   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година -дефинитивни податоци -
30.10.2020   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2019 година - претходни податоци -
23.12.2019   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2018 година - дефинитивни податоци
31.10.2019   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2018 година - претходни податоци
21.12.2018   Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2017 година
- дефинитивни податоци
26.10.2018   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2017 година
-претходни податоци-
22.12.2017   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2016 година - дефинитивни податоци
27.10.2017   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2016 година
-претходни податоци-
23.12.2016   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2015 година
-дефинитивни податоци-
28.10.2016   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2015 година - претходни податоци
25.12.2015   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2014 година
30.04.2015   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2013 година
28.11.2014   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2012 година
03.01.2014   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2011 година
05.11.2012   Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2010 година


Следни соопштенија од областа: Животен стандард
  Останати соопштенија од областа:   Животен стандард

Сиромаштија
Потрошувачка кошница, цени и плати
Лаекен индикатори за сиромаштијата
Анкета за користење на времето


© Државен завод за статистика