Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Структурни деловни статистики

10.11.2023   Структурни деловни статистики, 2022 година - претходни податоци
09.06.2023   Структурни деловни статистики, 2021 година - дефинитивни податоци
31.10.2022   Структурни деловни статистики, 2021 година - претходни податоци
09.06.2022   Структурни деловни статистики, 2020 година - дефинитивни податоци -
03.12.2021   Структурни деловни статистики, 2020 година - претходни податоци
26.03.2021   Структурни деловни статистики, 2019 година - дефинитивни податоци
22.10.2020   Структурни деловни статистики, 2019 година - претходни податоци -
23.03.2020   Структурни деловни статистики, 2018 година - дефинитивни податоци -
18.10.2019   Структурни деловни статистики, 2018 година - претходни податоци -
22.03.2019   Структурни деловни статистики, 2017 година - дефинитивни податоци
16.10.2018   Структурни деловни статистики, 2017 година, претходни податоци
09.03.2018   Структурни деловни статистики, 2016
-дефинитивни податоци-
16.10.2017   Структурни деловни статистики, 2016
- претходни податоци -
10.03.2017   Структурни деловни статистики, 2015 -дефинитивни податоци
14.10.2016   Структурни деловни статистики, 2015
-претходни податоци-
07.03.2016   Структурни деловни статистики, 2014 -дефинитивни податоци-
30.10.2015   Структурни деловни статистики, 2014 -претходни податоци-
20.03.2015   Структурни деловни статистики, 2013 - дефинитивни податоци -
31.10.2014   Структурни деловни статистики, 2013 -претходни податоци-
21.03.2014   Структурни деловни статистики, 2012 година
-дефинитивни податоци-
27.12.2013   Структурни деловни статистики, 2012 година -претходни податоци-
22.03.2013   Структурни деловни статистики, 2011 година
-дефинитивни податоци-
27.12.2012   Структурни деловни статистики, 2011 - претходни податоци
21.03.2012   Структурни деловни статистики, 2010
29.08.2011   Структурни деловни статистики, 2009 година
18.03.2011   Структурни деловни статистики, 2008 година


Следни соопштенија од областа: Структурни деловни статистики
  Останати соопштенија од областа:   Структурни деловни статистики

Структурни деловни статистики
Статистика на странски филијали ( Inward FATS)
Деловни услуги


© Државен завод за статистика