Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Склучени и разведени бракови

01.06.2023   Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2022 година - дефинитивни податоци
01.06.2022   Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2021 година
01.06.2021   Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2020 година - дефинитивни податоци -
21.05.2020   Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2019 година - дефинитивни податоци
17.05.2019   Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2018 година – дефинитивни податоци
16.05.2018   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2017 година – дефинитивни податоци
17.05.2017   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2016 година - дефинитивни податоци
19.05.2016   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2015 година - дефинитивни податоци -
11.06.2015   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2014 година
- дефинитивни податоци -
11.06.2014   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2013 година - дефинитивни податоци
07.06.2013   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2012 година - дефинитивни податоци
11.06.2012   Склучени и разведени бракови во Република Македонија во 2011 година
- дефинитивни податоци
09.06.2011   Склучени и разведени бракови во 2010 година
08.06.2010   Зголемен бројот на склучените и разведените бракови во 2009 година


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика