Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Број на станови во државна сопственост

15.09.2011   Број на станови во државна сопственост во Република Македонија, 2010 година
27.08.2010   Бројот на станови во државна сопственост во Република Македонија на крајот на 2009 година изнесува 5 657


Следни соопштенија од областа: Градежништво
  Останати соопштенија од областа:   Градежништво

Издадени одобренија за градење
Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство
Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија
Потрошени градежни материјали и енергија
Просечна цена на 1m2 станбена површина
Бесправно изградени објекти
Број на станови во државна сопственост


© Државен завод за статистика