Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување

28.02.2024   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2023 година
28.11.2023   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2023 година
31.08.2023   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2023 година
31.05.2023   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2023 година
28.02.2023   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2022 година
30.11.2022   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2022 година*
31.08.2022   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2022 година
31.05.2022   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2022 година
28.02.2022   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2021 година
30.11.2021   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2021 година
31.08.2021   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2021 година
31.05.2021   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2021 година
26.02.2021   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2020 година
30.11.2020   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2020 година
31.08.2020   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2020 година
29.05.2020   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2020 година
28.02.2020   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2019 година
29.11.2019   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување во третото тримесечје од 2019 година
30.08.2019   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2019 година
31.05.2019   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2019 година
28.02.2019   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2018 година
30.11.2018   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2018 година
31.08.2018   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2018 година
31.05.2018   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2018 година
28.02.2018   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2017 година
05.12.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2017 година
05.09.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2017 година
05.06.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2017 година
03.03.2017   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2016 година
05.12.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2016 година
05.09.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2016 година
03.06.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2016 година
04.03.2016   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2015 година
04.12.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2015 година
04.09.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2015 година
05.06.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2015 година
05.03.2015   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2014 година
05.12.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2014 година
05.09.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2014 година
05.06.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2014 година
05.03.2014   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје 2013 година
05.12.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2013
05.09.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2013 година
05.06.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2013 година
05.03.2013   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2012 година
05.12.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2012 година
05.09.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје од 2012 година
05.06.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје од 2012 година
05.03.2012   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, четврто тримесечје од 2011 година
29.11.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, трето тримесечје од 2011 година
31.08.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, второ тримесечје 2011 година
27.05.2011   Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, прво тримесечје 2011 година


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)
Индекси на цени на услуги за товарен патен транспорт и услуги за преселување, цени на бежични телекомуникациски услуги и цени на поштенски и курирски услуги


© Државен завод за статистика