+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
28.01.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2021
31.01.2022 Индекси на индустриското производство12.2021
31.01.2022 Индекси на бројот на работниците во индустријата12.2021
31.01.2022 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2021
31.01.2022 Месечен статистички извештај  
04.02.2022 Индекси на цените во угостителството01.2022
08.02.2022 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-12.2021
10.02.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2021
10.02.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2021
10.02.2022 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)12.2021
11.02.2022 Индекси на прометот во индустријата12.2021
14.02.2022 Издадени одобренија за градење12.2021
14.02.2022 Туризам12.2021
14.02.2022 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало01.2022
14.02.2022 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIV.2021
15.02.2022 Индекси на цените во земјоделството01.2022
15.02.2022 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиIV.2021
15.02.2022 Деловни тенденции во преработувачката индустрија01.2022
15.02.2022 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIV.2021
22.02.2022 Превезени патници со автобусиIV.2021
12345678910...

© Државен завод за статистика