+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
24.09.2021 Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2021
28.09.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2021
30.09.2021 Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2021
30.09.2021 Запишани студенти на додипломски студии2020/2021 одложено одложено
30.09.2021 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2021
30.09.2021 Индекси на индустриското производство08.2021
30.09.2021 Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2021
30.09.2021 Месечен статистички извештај 09.2021
30.09.2021 Бруто-домашен производ - претходни податоци2020 одложено одложено
30.09.2021 Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2019 одложено одложено
05.10.2021 Индекси на цените во угостителството09.2021
06.10.2021 Даноци во животна средина01-12.2020
07.10.2021 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2021
07.10.2021 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2021
08.10.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари08.2021
08.10.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно08.2021
08.10.2021 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)08.2021
12.10.2021 Издадени одобренија за градење08.2021
14.10.2021 Туризам08.2021
15.10.2021 Деловни тенденции во преработувачката индустрија09.2021
12345

© Државен завод за статистика