Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
30.11.2022 Природно движење на населението - претходни податоциIII.2022
30.11.2022 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII.2022
30.11.2022 Индекси на индустриското производство10.2022
30.11.2022 Индекси на бројот на работниците во индустријата10.2022
30.11.2022 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци10.2022
30.11.2022 Сметки на текови на материјали01.2021-12.2021
30.11.2022 Месечен статистички извештај  
01.12.2022 Слободни работни местаIII.2022
02.12.2022 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIII.2022
05.12.2022 Индекси на цените во угостителството11.2022
07.12.2022 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало11.2022
07.12.2022 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-10.2022
09.12.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2022
09.12.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2022
09.12.2022 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)10.2022
09.12.2022 Активно населениеIII.2022
12.12.2022 Туризам10.2022
12.12.2022 Издадени одобренија за градење10.2022
15.12.2022 Деловни тенденции во преработувачката индустрија11.2022
15.12.2022 Индекси на прометот во индустријата10.2022
12

© Државен завод за статистика