+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
10.05.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно03.2021
10.05.2021 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)03.2021
10.05.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари03.2021
11.05.2021 Такси-превоз на патници2020
12.05.2021 Издадени одобренија за градење03.2021
14.05.2021 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоI.2021
14.05.2021 Кина2020
14.05.2021 Туризам03.2021
14.05.2021 Индекси на прометот во индустријата03.2021
14.05.2021 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиI.2021
17.05.2021 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциI.2021 III.2021
17.05.2021 Деловни тенденции во преработувачката индустрија04.2021
17.05.2021 Индекси на цените во земјоделството04.2021
20.05.2021 Превезени патници со автобусиI.2021
21.05.2021 Превезени патници и стокиI.2021
21.05.2021 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен03.2021
21.05.2021 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен03.2021
25.05.2021 Енергија, месечни податоци - претходни податоци03.2021
26.05.2021 Дипломирани студенти на високите школи и факултетите2020
28.05.2021 Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2020
12345678910...

© Државен завод за статистика