+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
06.07.2022 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2021/2022
06.07.2022 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-05.2022
07.07.2022 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2022
08.07.2022 Издадени одобренија за градење05.2022
11.07.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2022
11.07.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2022
11.07.2022 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)05.2022
12.07.2022 Туризам05.2022
15.07.2022 Индекси на прометот во индустријата05.2022
15.07.2022 Деловни тенденции во преработувачката индустрија06.2022
15.07.2022 Индекси на цените во земјоделството06.2022
20.07.2022 Домови-интернати за ученици и студенти2021
22.07.2022 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен05.2022
22.07.2022 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2022
25.07.2022 Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2022
28.07.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2022
29.07.2022 Индекси на индустриското производство06.2022
29.07.2022 Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2022
29.07.2022 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2022
29.07.2022 Месечен статистички извештај  
123456789

© Државен завод за статистика