+A   |  -A
ïïï: 307 | âââ: 71123
Skip Navigation Links
 

Мултииндикаторско кластерско истражување (МИКС) 


Државниот завод за статистика, во текот на 2018-2019 година го спроведе Мултииндикаторското кластерско истражување (МИКС), како дел од Глобалната програма MICS за состојбата на децата и жените.

Техничката поддршка ја обезбеди Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ), со финансиска поддршка од УНИЦЕФ, Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) и Британската амбасада.

Глобалната програма MICS е развиена од страна на УНИЦЕФ во 90-тите години како меѓународна повеќенаменска програма за анкетирање на домаќинствата за поддршка на земјите во прибирањето на меѓународно споредливи податоци за широк спектар на индикатори за состојбата на децата и жените.

Со истражувањето МИКС се мерат клучните индикатори кои им овозможуваат на земјите да создаваат податоци за креирање на политики, програми и национални планови за развој и да го следат напредокот кон целите за одржлив развој (SDG) и други меѓународни договори.

Целта на овој извештај е да се олесни објавувањето и употребата на резултатите од MICS за Северна Македонија 2018-2019 и MICS за ромските населби во Северна Македонија 2018-2019 година. Извештајот содржи детални информации за методологијата на анкетата и сите стандардни табели. Извештајот е дополнет со низа статистички прегледи на главните наоди од истражувањето.

За повеќе информации за Глобалната програма MICS, видете: mics.unicef.org.

 Преземи © Државен завод за статистика