+A   |  -A
ïïï: 7069 | âââ: 111450
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти


Дефиниции

Вредноста на извршените градежни работи претставува вредност на реално извршените градежни работи во текот на извештајната година. Вредноста на извршените градежни работи се добива од годишните пресметковни ситуации.

Вредноста на извршените градежни работи треба да ги опфати и сите занаетчиски и инсталатерски работи и услуги извршени во текот на годината. Во оваа вредност не се вклучуваат трошоците за набавка на градежното земјиште, комуналното опремување, раселувањето, проектирањето и сли?но како и трошоците за опрема на изградените објекти.

Стан е градежно-поврзана целина наменета за живеење којашто се состои од една или повеќе соби со соодветни помошни простории (кујна, остава, претсобје, бања, клозет и сл.) или без помошни простории и има еден или повеќе посебни влезови.

Завршен стан е оној на кој се завршени сите предвидени градежни, занаетчиски и инсталатерски работи, без оглед на тоа дали зградата во која се наоѓа станот е приклучена или не е приклучена на комуналната мрежа.

Површина на станот е всушност корисната површина којашто се пресметува според важечките меѓународни стандарди и го опфаќа збирот на површините на подовите на сите соби, кујната, бањата, клозетот, ходниците и останатите помошни простории во состав на станот како и површините на отворените простори на станот намалени за соодветни коефициенти.Последно ажурирање: 09.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика