+A   |  -A
ïïï: 3662 | âââ: 71088
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Добиточно производство


Извор на податоци

Податоците за добиточното производство (кравјо, овчо и козјо млеко, месо, волна, јајца и мед) се добиени со Годишниот извештај за сточарство од земјоделските претпријатија и земјоделските задруги, а за индивидуалните земјоделски стопанства со Анкетата за бројот на добитокот со состојба 31.12.2009 година.

Опфат

Извештајни единици за добиточното производство кај земјоделските претпријатија и земјоделските задруги се деловните субјекти кои според Националната класификација на дејностите (НКД) се регистрирани во сектор А оддел 01, група 01.2, а за индивидуалните земјоделски стопанства се од примерокот од Анкетата. Изборот на домаќинствата (примерокот) за Анкетата е подготвен од Пописот на земјоделството во 2007 година и опфаќа 625 пописни кругови, односно 5000 домаќинства распоредени на целата територија на Република Македонија.Последно ажурирање: 08.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Сточарство и рибарство 
  
  Број на добиток
  Добиточно производство


   


© Државен завод за статистика