+A   |  -A
ïïï: 3643 | âââ: 70914
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Број на добиток


Извори на податоци

Податоците за бројот на добитокот (говеда, свињи, овци и кози), живината и пчелните семејства, се добиени со Годишниот извештај за сточарство од деловните субјекти (земјоделските претпријатија и земјоделските задруги), а за индивидуалните земјоделски стопанства со Анкетата за бројот на добитокот, со состојба 31.12.


Опфат

Извештајни единици за бројот на добитокот кај деловните субјекти се оние претпријатија и земјоделски задруги кои според Националната класификација на дејностите (НКД) се регистрирани во сектор А оддел 01, групи 01.4 и 01.5, а за индивидуалните земјоделски стопанства со примерок од Анкетата за бројот на добитокот. Изборот на индивидуалните земјоделски стопанства (примерокот) за Анкетата е подготвен од Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства и опфаќа 562 статистички кругови, односно 5000 индивидуални земјоделски стопанства распоредени на целата територија на Република Македонија.Последно ажурирање: 11.05.2012

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение

  Методолошко објаснување за соопшението од областа: Сточарство и рибарство 
  
  Број на добиток
  Добиточно производство


   


© Државен завод за статистика