+A   |  -A
ïïï: 1220 | âââ: 80702
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки


Податоците за установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој (државни и приватни) се прибираат со редовно годишно истражување, со состојба на 30 септември.

Податоците за деца во развоен период до 2 години, деца во развоен период од 2 години до поаѓање во училиште, комбинирана група, деца со пречки во развојот, групи на деца - центар за ран детски развој во состав на детска градинка, групи за пилот програми, групи за вонинституционална форма на активност и други групи (престој и исхрана) се на ниво на установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој и се однесуваат на календарската година.

Установите за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој обезбедуваат здравствена заштита, исхрана и дневен престој на децата во согласност со нивните развојни потреби на возраст до 6 години, во повеќе видови групи.

Групите на деца во развоен период до 2 години ја вршат функцијата на комплетна нега и остваруваат одредено воспитно влијание врз децата на возраст до 2 години.

Групите на деца во развоен период од 2 години до поаѓање во училиште систематски се занимаваат со воспитание и образование на децата на возраст до 6 години.

Комбинираната група на деца систематски се занимава со згрижување, воспитание и образование на деца на возраст од 12 месеци до 6 години.

За деца со пречки во развојот се сметаат: слепи и слабовидни деца, глуви и наглуви деца, деца со пречки во говорот, деца со телесна инвалидност, како и деца со тешкотии во однесувањето и личноста. Згрижувањето и воспитанието на овие деца се организирани во редовните групи.

Групи на деца - центар за ран детски развој во состав на детска градинка ги опфаќа групите во развоен период од 3 години до поаѓање во училиште и систематски се занимава со воспитание и образование на деца, со времетраење до три часа дневно, со флексибилно работно време.

Групите за вонинституционална форма на активност се наменети за деца на возраст од 3 години и тие опфаќаат игровни активности, креативни работилници, детски работилници од областа на културата и уметноста, спортски активности и слично.

Други групи (престој и исхрана) се групи што ги згрижуваат школските деца пред или по завршената настава во основните училишта во кои нема дневен престој. Во „Вкупно” не се прикажани податоците за овој вид групи.Последно ажурирање: 01.03.2017

 
Претходни методолошки објаснувањаДатум
Преземи 20.06.2014
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика