+A   |  -A
ïïï: 679 | âââ: 67154
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Анкета за мислењето на потрошувачите


Цел на анкетата

Целта на Анкетата е да ги следи потрошувачките тенденции и очекувањата за општиот економски правец, размислувањата за невработеноста, развојот на пазарот со цел да се следи нивното потрошувачко однесување, како и нивните очекувања и оттаму да се одредат месечните тенденции на потрошувачите на краток рок.

Дизајн на примерокот

Рамка за примерокот во Анкетата за мислењето на потрошувачите се податоците од Пописот 2002 и тоа од сите пописни кругови во Република Македонија кои имаат повеќе од 35 домаќинства.

Примерокот за Анкетата за мислењето на потрошувачите е дизајниран како стратифициран, двоетапен случаен примерок.

Оценките во Анкетата за мислењето на потрошувачите, генерално се во форма на баланси.Балансите претставуваат разлика помеѓу позитивните и негативните одговори изразени како процент.

Единици на набљудување

Eдиници на набљудување се домаќинствата на целата територија на Република Македонија.

Извештаен период на анкетирање

Анкетата се спроведува од 1 до 15 секој месец на база на примерок од 1002 домаќинства.



Последно ажурирање: 11.02.2011

 
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение



© Државен завод за статистика