+A   |  -A
ïïï: 253 | âââ: 67036
Skip Navigation Links

Кореспондентни табели


КодКод за поврзувањеИзворна класификацијаЦелна класификацијаЗабелешка
01.21 NKD 2008 - NKD 2002 Национална класификација на дејности, 2008Национална класификација на дејности, 2002Кореспондентна табела помеѓу Националната класификација на дејности, НКД Рев.2 и Националната класификација на дејности, НКД Рев.1
01.21 NKD 2008 - ISIC 2008 Национална класификација на дејности, 2008 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4, 2008  
01.22 KIS 2016 - GOV-IE 2022 Класификација на институционални сектори (2016)Класификација на институционални единици во сектор држава - GOV-IE 2020 
01.23 LAKV 2020 - LAKV 2018 Листа на активности за користење на времето, 2020 Листа на активности за користење на времето, 2018  
02.21 KPD 2015 - KN 2016 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2016  
02.21 KPD 2015 - KN 2017 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2017  
02.21 KPD 2015 - KN 2018 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2018  
02.21 KPD 2015 - KN 2019 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2019  
02.21 KPD 2015 - KN 2020 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2020  
02.21 KPD 2015 - KN 2021 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2021  
1234


 


© Државен завод за статистика