Република Македонија

Државен завод за статистика

   

 

Користени симболи:

- = нема појава

: = заштитен (индивидуален) податок

... = не се располага со податокот

.... = индекс над 1000

0 = податокот е помал од 0.5 од дадената единица мерка

() = непотполн, односно проценет податок