Пријава
За учество во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година
во својство на РЕОНСКИ ИНСТРУКТОР / РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧСе пријавувам за пописен реон:

 
Се пријавувам за:  
Внесете ги Вашите податоци:    
Име:  
 
Презиме:  
 
Име на родител:  
 
Дата на раѓање:  
 
Број на лична карта:  
 
Адреса на живеење:
1. Општина:  
 
2. Населено место:  
 
 
3. Улица:          Број:      Додаток:      Влез:      Стан:  
 
 
     
Припадност на етничка заедница:  
 
Мајчин јазик:  
 
 
Друг јазик:
 
во случај на познавање повеќе јазици, одделете ги со запирка
 
Највисоко стекнато образование:  
 
   
Дали сте учествувале во претходните пописи:
 


 
Доколку не бидете избрани за реонски инструктор / реонски попишувач дали се согласувате да бидете во резерва:

 
Телефон за контакт:  
 
 

e-mail:  
 
 

Се согласувам дека ќе ги доставам потребните документи:  
- за државјанство-фотокопија од лична карта или патна исправа
- за завршено образование-фотокопија од уверение или диплома
- за работен однос-писмена изјава дека не е во работен однос
- за познавање на работа со персонален компјутер-писмена изјава за познавање на работа со персонален компјутер

Потребните документи се испраќаат до Државниот завод за статистика исклучиво по пошта на адреса ул. Даме Груев бр.4-Скопје, П фах бр.506 најдоцна до 01.03.2021 година или се доставуваат до соодветната Комисија за пописен реон на денот на одржување на тестирањето.
Списокот на пријавените кандидати и датумот и местото на тестирањето ќе бидат објавени на веб-страниците на Државниот завод за статистика  www.stat.gov.mk  и  popis2021.stat.gov.mk  и на огласната табла во седиштето на соодветниот Пописен реон.


Со пополнување на оваа пријава изјавувам дека се согласувам моите лични податоци од оваа пријава да бидат користени само за потребите за избор на учесник во Пописот 2021


  Пријави се Откажи