COBISS Кооперативен online библиографски систем и сервиси COBISSНови публикации во 2016 година


1
        KEY figures on Europe / [prepared by] European Commission and Eurostat. - 2015 ed. - Luxembourg : European Union, cop. 2015. - 194 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см. - (Pocketbooks. Theme, General and regional statistics, ISSN 1830-7892)

Достапно и на: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EI-15-001

ISBN 978-92-79-50794-6

дои: 10.2785/716125

311:061.1ЕУ
COBISS.MK-ID 512211418

2
        PEOPLE in the EU: who are we and how do we live? / [prepared by] European Commission and Eurostat. - 2015 ed. - Luxembourg : European Union, cop. 2015. - 175 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см. - (Statistical books. Theme, Population and social conditions)

Достапно и на: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7089681/KS-04-15-567-EN-N.pdf/8b2459fe-0e4e-4bb7-bca7-7522999c3bfd

ISBN 978-92-79-50329-0

дои: 10.2785/803528

311:061.1ЕУ
COBISS.MK-ID 512212186

3
        TAXATION trends in the European Union : Data for EU Member States, Iceland and Norway / [prepared by] European Commission [and] Eurostat. - 2015 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2015. - 150 стр. : табели, граф. прикази ; 30 см. - (Eurostat. Statistical books. Theme, Economy and finance, ISSN 1831-8789)

ISBN 978-92-79-51579-8

дои: 10.2778/171139
а) оданочувања б) Европска унија

336.221:311
311:336.221
COBISS.MK-ID 512216538


03 ОПШТИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ. РЕЧНИЦИ. ЛЕКСИКОНИ. ПРИРАЧНИЦИ.


4
        GUIDE to Measuring Global Production / [prepared by] United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations Economic Commission for Europe, 2015. - 159 стр. : илустр. ; 30 см

0
COBISS.MK-ID 512216282

5
        HANDBOOK on Measuring Quality of Employment : A Statistical Framework. - New York ; Geneva : United Nations Economic Commission for Europe, 2015. - 320 стр. : илустр. ; 30 см

Достапно и на: http://www.unece.org:8080/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_40.pdf. - Публикацијата содржи речник

ISBN 978-92-1-117098-6

331
COBISS.MK-ID 512213466


31 СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЈА. СОЦИОЛОГИЈА.


6
        RUSSIA in figures : Statistical handbook : 2016. - Moskva : Federal State Statistics Service, 2016. - 543 стр. : илустр. ; 17 см. - (Russia in figures)

ISBN 978-5-89476-420-7

31(470)
COBISS.MK-ID 512219098


311/314 СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФИЈА.


7
        ANNUARIO statistico italiano 2015. - Roma : Istituto nazionale di statistica, 2015. - разл. паг. : илустр. ; 30 см. - (Annuario statistico italiano)

Регистар

ISBN 978-88-458-1867-7
а) Италија б) статистички податоци в) 2015

311(45)
COBISS.MK-ID 512214490


311 СТАТИСТИКА


8
        EURO-Mediterranean statistics. - 2015 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2015. - 130 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см. - (Eurostat. General and regional statistics, Statistical books, ISSN 2443-7956)

Достапно и на: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-GR-15-001

ISBN 978-92-79-48352-3

311(4)
COBISS.MK-ID 512211674

9
        EUROPEAN Statistics for European Policies : #A# wealth of data to underpin the Commission Priorities. - 2015 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2015. - 25 стр. : табели, граф. прикази ; 21 см

Достапно и на: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/7008709/KS-04-15-397-EN-N/

ISBN 978-92-79-48431-5

дои: 10.2785/29461

311(4)
COBISS.MK-ID 512211930

10
        STATISTICAL requirements compendium. - 2016 ed. - Luxembourg : Eurostat, 2016. - 226 стр. : илустр. ; 30 см. - (Manuals and guidelines ; 2315-0815)

Аннеxес

ISBN 978-92-79-59144-0

311:303.1 (4)
COBISS.MK-ID 512215770

11
        CULTURE statistics. - 2016 ed. - Luxembourg : Eurostat, 2016. - 181 стр. : илустр. ; 21 см. - (Statistical books. Theme, Population statistics)

ISBN 978-92-79-52215-4

дои: 10.2785/56811

311(4)
COBISS.MK-ID 512219354

12
        CHINA Statistical Yearbook 2015. - Beijing : China Statistics Press, 2015. - 975 стр. : илустр. ; 30 см

ISBN 978-7-5037-7638-0

311(5:510)
COBISS.MK-ID 512213978

13
ČESKÝ statistický úřad
        Statistická ročenka České republiky = Statistical yearbook of the Czech Republic : 2015 / Český statistický úřad. - Praha : Český statistický úřad : Scientia, 2015. - 799 стр. : граф.прикази ; 25 см

Регистри

ISBN 978-80-250-2638-0 (ЧСÚ)
а) Чешка б) статистички податоци в) 2015

311(437.1)
COBISS.MK-ID 512213722


314.15


14
АЧКОСКИ, Благоја
        Влијанието на миграциите врз поопштествувањето на земјодеслтвото во Република Македонија и општина Прилеп / Благоја Ачкоски. - Прилеп : Друштво за наука и уметност, 2016. - 196 стр. : табели ; 21 см

Фусноти кон текстот. - Библиографија: стр. 191-196

ISBN 978-9989-767-73-9
а) Миграција на население - Земјоделски аспекти - Македонија - Зборници

314.15:630(497.7)
COBISS.MK-ID 101471754


330 ЕКОНОМСКИ НАУКИ ОПШТО. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА: ОПШТИ ПОИМИ.


15
        The ESS report 2015. - cop. 2016. - Luxembourg : Eurostat, 2016. - 46 стр. : илустр. ; 24 см. - (The ESS Report, ISSN 1977-6500)

ISBN 978-92-79-52212-3

дои: 10.2785/78261

03:330(4)
COBISS.MK-ID 512215258


339 ТРГОВИЈА. МЕЃУНАРОДНИ СТОПАНСКИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ. СВЕТСКО СТОПАНСТВО.


16
        ANNUAL report 2016. - Geneva : World trade organization, 2016. - 182 стр. : илустр. ; 30 см

ISBN 978-92-870-4073-2

339:311
COBISS.MK-ID 512216794

17
        20 YEARS of the WTO : A retrospective. - Geneva : World trade organization, 2016. - 136 стр. : илустр. ; 30х40 см

ISBN 978-92-870-4006-0

339:311
COBISS.MK-ID 512217050


339.5 НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА. МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА. НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА ПОЛИТИКА. ЦАРИНИ.


18
        INTERNATIONAL trade statistics 2015. - Geneva, 2015 : World Trade Organization. - 166 стр. : илсутр. ; 30 см

ISBN 978-92-870-3988-0

339
COBISS.MK-ID 512212442

19
        SERVICES Profiles 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 194 стр. ; 30 см : илустр.

ISBN 978-92-870-3895-1

339.5
COBISS.MK-ID 512213210

20
        TRADE profiles 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 202 стр. ; 21 см

ISBN 978-92-870-3991-0

339.5
COBISS.MK-ID 512212698

21
        TRADE finance and SMEs : Bridging the gaps in provision. - Geneva : World Trade Organization, 2016. - 40 стр. ; 24 см : илустр.

ISBN 978-92-870-4070-1

339.5
COBISS.MK-ID 512215514

22
        WORLD Tariff Profiles 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 208 стр. ; 30 см : илустр.

ISBN 978-92-870-3994-1

339.5
COBISS.MK-ID 512212954


342.7


23
        КОН меѓусекторски услуги за децата со попреченост : стратешки насоки. - Скопје : УНИЦЕФ, 2015. - 17 стр. : илустр. во боја ; 30 см

Кор. насл.

ISBN 978-608-4787-34-1
а) Деца со пречки во развојот - Социјални права - Македонија - Истражувања

342.734-056.26/36(497.7)(047.31)
COBISS.MK-ID 99160586

24
        ПРОЦЕНА на капацитетите за услуги на секторите здравство, образование и социјална заштита за вклучување на децата со попреченост / [подготвиле Џудит Холенвегер и Андреа Мартинуци]. - Скопје : УНИЦЕФ, 2015. - 61 стр. : илустр. ; 30 см

Кор. насл. - Библиографија: стр. 60-61

ISBN 978-608-4787-32-7
а) Деца со пречки во развојот - Социјални права - Македонија - Истражувања

342.734-056.26/36(497.7)(047.31)
COBISS.MK-ID 99159562


347 ГРАЃАНСКО ПРАВО


25
ЧАВДАР, Кирил
        Тужби на граѓанското и трговското право и во работните и управните спорови : (примери, прописи, објаснувања, судска практика) / Кирил Чавдар, Кимо Чавдар. - Скопје : Академик, 2014 (Штип : Идеал графика). - 1249 стр. ; 25 см

Тираж 500. - Слики и белешки за авторите: стр. 1220-1224

ISBN 978-9989-833-88-5
а) Граѓански судски процеси - Трговски спорови - Правни извори

347.132.12:346.9(497.7)(094)
COBISS.MK-ID 95993610


502/504 ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА


26
        SMARTER, greener, more inclusive? : Indicators to support the EU 2020 strategy. - 2016 ed. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 2016. - 199 стр. : илустр. ; 25 см. - (Theme: General and regional statistics : Collection: Statistical books, ISSN 2363-2194)

ISBN 978-92-79-59147-1

502
COBISS.MK-ID 512219610


55 ГЕОЛОГИЈА. ГЕОФИЗИКА. МЕТЕОРОЛОГИЈА. ХИДРОЛОГИЈА.


27
        CONFERENCE of European Statisticians Recommendations on Climate Change-Related Statistics / [prepared by] United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations Economic Commission for Europe, 2015. - 116 стр. : илустр. ; 30 см

55
COBISS.MK-ID 512216026


614 ЈАВНО ЗДРАВСТВО. ЗАШТИТА ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ.


28
        WORLD Health Statistics 2016. - Geneva : World Health Organization, 2016. - 121 стр. : илустр. ; 30 см

ISBN 978-92-4-156526-4

614
COBISS.MK-ID 512219866


620.9 ЕНЕРГЕТИКА (ОПШТО)


29
        NATURAL gas information : 2016 with 2015 data / International energy agency. - Paris : OECD, 2016. - разл. пагинација : илустр. ; 27 см. - (IEA Statistics)

ISBN 978-92-64-25857-0

620.9:311
COBISS.MK-ID 512217818

30
        OIL information : 2016 with 2015 data. - Paris : OECD, 2016. - разл. пагинација : илустр. ; 27 см. - (IEA Statistics)

ISBN 978-92-64-25859-4

620.9:311
COBISS.MK-ID 512218330

31
        ПОТРОШУВАЧКА на енергенти во домаќинствата, 2014 = Energy consumption in households, 2014. - Скопје : Државен завод за статистика = Skopje : State statistical office, 2015 (Скопје : Печатница на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија ; =Skopje : Printing House of the Agency for Common and General Affairs of the Government of the Republic of Macedonia). - 44 стр. : табели ; 29 см. - (Статистички преглед / Државен завод за статистика. Индустрија и енергија = Statistical review / State statistical office, ISSN 0580-454X. Industry and energy, ISSN 1857-5234 ; 6.4.15.03(836))

Текст напоредно на мак. и англ. јазик

ISBN 978-608-227-215-3
а) Енергетика - Потрошувачка - Домаќинства - Македонија - 2014 - Статистика

620.9:339.133.2]:314.6(497.7)"2014"(083.41)
COBISS.MK-ID 512214746

32
        COAL information : 2016 with 2015 data. - Paris : OECD, 2016. - разл. паг. : табели ; 27 см. - (IEA Statistics)

ISBN 978-92-64-25862-4

622.33:311
COBISS.MK-ID 512218074

33
        WORLD energy balances 2016. - Paris : OECD, International eneregy agency, 2016. - [Разл. паг.] : илустр. ; 27 см. - (IEA statistics : World energy balances, ISSN 2518-6434)

ISBN 978-92-64-26158-7

620.9
COBISS.MK-ID 512218842

34
        WORLD energy statistics 2016. - Paris : OECD : International Energy Agency, 2016. - разл. пагинација : илустр. ; 27 см. - (IEA Statistics)

ISBN 978-92-64-26147-1

620.9:311
COBISS.MK-ID 512218586


63 ЗЕМЈОДЕЛСТВО. ШУМАРСТВО. ЛОВ. РИБОЛОВ.


35
        AGRICULTURE, forestry and fishery statistics. - 2015 ed. - Luxembourg : Eurostat, 2016. - 202 стр. : илустр. ; 30 см

Annexes

ISBN 978-92-79-50759-5

дои: 10.2785/209149

31.63(4)
COBISS.MK-ID 512215002

36
        STATISTISCHES Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten = 2015. - Bonn : Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2015. - LII, 588 стр. : илустр. ; 25 см. - (Statistisches jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ; 0072-1581)

ISBN 978-3-7843-5437-8
а) статистички податоци б) земјоделство в) шумарство г) Германија д) 2015

311:63(430)
COBISS.MK-ID 512214234

37
        FAO yearbook 2014 : forest products 2010-2014 = FAO annuaire 2014 : produits forestiers 2010-2014 = FAO anuario 2014 : productos forestales 2010-2014. - Rome : Food and agriculture organization of the United Nations, 2016. - [(разл. паг.)] : табели ; 30 см. - (FAO yearbook, ISSN 1020-458X ; 2014)

ISBN 978-92-5-009176-1
а) шумарство б) статистика в) 2014

630:311
COBISS.MK-ID 512220378


67 РАЗНИ ИНДУСТРИИ, ЗАНАЕТИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАЕТИ


38
        PATTERNS of structural change and manufacturing development / [prepared by] United Nations Industrial Development Organization. - Vienna : United Nations Industrial Development Organization_, 2015. - 33 стр. : илустр. ; 30 см. - (Working paper ; 07/2014)

311:67/68
COBISS.MK-ID 512217562

39
        SEASONAL adjustment of national indices of industrial production at international level / [prepared by] United Nations Industrial Development Organization. - Vienna : United Nations Industrial Development Organization_, 2015. - 26 стр. : илустр. ; 30 см. - (Working paper ; 09/2014)

311:67/68
COBISS.MK-ID 512217306


69 ГРАДЕЖНИШТВО


40
        PROMOTING sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings : A review of leading public policies in Europe and North America. - Geneva : UNECE : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2016. - XVI, 104 стр. : илустр. ; 30 см

ISBN 978-92-1-117108-2

69
COBISS.MK-ID 512220122


811.163.3


41
        ПРАВОПИС на македонскиот јазик / [редакција Живко Цветковски (претседател) ... и др.]. - Скопје : Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 2016 (Кочани : Европа 92). - X, 356 стр. ; 24 см

Фусноти кон текстот

ISBN 978-608-220-034-7 (тврд повез)
а) Македонски јазик - Правопис

811.163.3'35
COBISS.MK-ID 100296458


908


42
TWENTY
        20 years of independent Macedonia : [1991-2011]. - Skopje : State Statistical Office of the Republic of Macedonia, 2011 (Skopje : Saniko). - 43 стр. : илустр. во боја ; 20x29 см

Тираж 150

ISBN 978-608-227-043-2
а) Македонија - 1991-2011 - Статистички прегледи

908(497.7)"1991/2011"(083.41)
COBISS.MK-ID 89280266