Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Користење на информатичко-комуникациски технологии во јавниот сектор

23.12.2011   Користење на информатичко - комуникациски технологии во јавниот сектор, 2011
31.12.2009   Пристап на интернет во 2009 година имале 99,4% од ентитетите во јавниот сектор (од централната и од локалната власт)


Следни соопштенија од областа: Информатичко општество
  Останати соопштенија од областа:   Информатичко општество

Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти
Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци
Користење на информатичко-комуникациски технологии во јавниот сектор


© Државен завод за статистика