Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти

02.10.2023   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2023 година
28.10.2022   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2022 година
29.10.2021   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2021 година
19.11.2020   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2020
31.10.2019   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2019 година
31.10.2018   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2018
20.10.2017   Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2017
20.10.2016   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2016
20.10.2015   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2015
10.10.2014   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2014
07.10.2013   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2013
02.10.2012   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2012
22.09.2011   Користење на информатичко - комуникациски технологии во деловните субјекти, 2011
24.09.2010   Во 2010 година, 84,1% од деловните субјекти од финансискиот и нефинансискиот сектор со 10 или повеќе вработени имале пристап на интернет


Следни соопштенија од областа: Информатичко општество
  Останати соопштенија од областа:   Информатичко општество

Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти
Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци
Користење на информатичко-комуникациски технологии во јавниот сектор


© Државен завод за статистика