Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Морталитет

15.06.2023   Морталитетот во Република Северна Македонија во 2022 година
15.06.2022   Морталитетот во Република Северна Македонија во 2021 година
17.06.2021   Морталитетот во Република Северна Македонија, по општини, во 2020 година
09.06.2020   Морталитет во Република Северна Македонија, по општини, во 2019 година
13.06.2019   Морталитетот во Република Северна Македонија, по општини, 2018
07.06.2018   Морталитетот во Република Македонија, во 2017
07.06.2017   Морталитетот во Република Македонија, во 2016
08.06.2016   Морталитетот во Република Македонија, во 2015
24.06.2015   Морталитетот во Република Македонија, во 2014
24.06.2014   Морталитетот во Република Македонија, по општини, 2013
25.06.2013   Морталитетот во Република Македонија, по општини, 2012
25.06.2012   Морталитет во Република Македонија, по општини, 2011 година
20.06.2011   Морталитетот во Република Македонија, по општини, во 2010 година
23.06.2010   Морталитетот во 2009 година, зголемен за 0.4% во однос на 2008 година


Следни соопштенија од областа: Население
  Останати соопштенија од областа:   Население

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони
Морталитет
Наталитет
Природно движење на населението
Склучени и разведени бракови
Умрени лица од насилна смрт


© Државен завод за статистика