Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони

02.02.2024   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2022 година - претходни податоци -
31.10.2023   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2021 година - дефинитивни податоци
22.11.2022   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2021 година - претходни податоци -
31.10.2022   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2020 година - дефинитивни податоци
17.12.2021   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2020 година - прелиминарни податоци
22.10.2021   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2019 година - дефинитивни податоци
30.10.2020   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2019 година - претходни податоци
22.10.2020   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2018 година
29.11.2019   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2017 година
23.11.2018   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2016
24.11.2017   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2015
25.11.2016   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2014
27.11.2015   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2013
26.11.2014   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2012
14.06.2013   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2011
11.06.2012   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2010
13.06.2011   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2009
15.06.2010   Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2008


Следни соопштенија од областа: Регионални сметки
  Останати соопштенија од областа:   Регионални сметки

Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони


© Државен завод за статистика