Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Економски сметки во земјоделството, по тековни цени

01.04.2024   Економски сметки во земјоделството, 2022 година
31.03.2023   Економски сметки во земјоделството, 2021 година
31.03.2022   Економски сметки во земјоделството, 2020 година
30.03.2021   Економски сметки во земјоделството, 2019 година
30.03.2020   Економски сметки во земјоделството, 2018 година
29.03.2019   Економски сметки во земјоделството, 2017 година
29.03.2018   Економски сметки во земјоделството, 2016 година
29.03.2017   Економски сметки во земјоделството, 2015 година
30.03.2016   Економски сметки во земјоделството, 2014
27.03.2015   Економски сметки во земјоделството, 2013
17.03.2014   Економски сметки во земјоделството, 2012 година
15.03.2013   Економски сметки во земјоделството, 2011 година
14.03.2012   Економски сметки во земјоделството, 2010 година
15.03.2011   Економски сметки во земјоделството, 2009 година
15.03.2010   Економските сметки во земјоделството во Република Македонија во 2008 година покажуваат бруто-додадена вредност од 37981 милиони денари


Следни соопштенија од областа: Економски сметки во земјоделството
  Останати соопштенија од областа:   Економски сметки во земјоделството

Економски сметки во земјоделството, по тековни цени
Регионални сметки во земјоделството
Економски сметки во земјоделството, по постојани цени


© Државен завод за статистика