Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки

11.06.2024   Установи за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/ центри за ран детски развој во 2023 година
19.04.2023   Установи за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/ центри за ран детски развој во 2022 година
03.06.2022   Установи за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/ центри за ран детски развој во 2021 година
26.02.2021   Установи за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/ центри за ран детски развој во 2020 година
26.02.2020   Установи за згрижување и воспитание на деца − детски градинки/ центри за ран детски развој во 2019 година
26.02.2019   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки/центри за ран детски развој, 2018 година
01.03.2018   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој, 2017 година
01.03.2017   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој, 2016 година
01.03.2016   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки/ центри за ран детски развој, 2015
02.03.2015   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2014 година -Претходни податоци-
28.02.2014   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2013 година
-Претходни податоци-
01.03.2013   Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2012 година -Претходни податоци-
01.03.2012   Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2011 година
-Претходни податоци-
24.02.2011   Јавни установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2010 година
-Претходни податоци-
23.02.2010   Вкупниот број на деца во јавните установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки во 2009, во споредба со 2008, е зголемен за 2.3%

претходни податоци


Следни соопштенија од областа: Социјална и здравствена заштита
  Останати соопштенија од областа:   Социјална и здравствена заштита

Домови-интернати за ученици и студенти
Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки


© Државен завод за статистика