Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Кина

14.05.2024   Филмски претстави и посетители, 2023 година
12.05.2023   Филмски претстави и посетители, 2022 година
13.05.2022   Филмски претстави и посетители, 2021 година
14.05.2021   Филмски претстави и посетители, 2020 година
15.05.2020   Филмски претстави и посетители, 2019 година
16.05.2019   Филмски претстави и посетители, 2018 година
16.05.2018   Филмски претстави и посетители, 2017 година
16.05.2017   Филмски претстави и посетители, 2016 година
16.05.2016   Филмски претстави и посетители, 2015 година
18.05.2015   Филмски претстави и посетители, 2014 година
14.05.2014   Филмски претстави и посетители, 2013 година
14.05.2013   Филмски претстави и посетители, 2012 година
25.05.2012   Филмски претстави и посетители, 2011 година
16.06.2011   Прикажани филмови, претстави и кинопосетители во 2010 година
03.06.2010   Се намалува бројот на кината, прикажаните филмови и посетителите во 2009 година


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура© Државен завод за статистика