Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии

28.05.2024   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2023 година
26.05.2023   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2022 година
27.05.2022   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2021 година
28.05.2021   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2020 година
29.05.2020   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2019 година
29.05.2019   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2018
29.05.2018   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2017 година
29.05.2017   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2016 година
27.05.2016   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2015
28.05.2015   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2014
30.05.2014   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2013
30.05.2013   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2012
15.05.2012   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2011 година
13.05.2011   Ликовни изложби и ликовни колонии, 2010 година
27.04.2010   Во 2009 година се одржани 597 ликовни изложби и се организирани 24 ликовни колонии


Следни соопштенија од областа: Култура
  Останати соопштенија од областа:   Култура

Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии
Кина
Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни
Музеи и музејски збирки
Библиотеки
Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва
Техничка култура


© Државен завод за статистика