Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Земјоделски површини и растително производство

29.03.2024   Земјоделски површини и растително производство, 2023 година
30.03.2023   Земјоделски површини и растително производство, 2022 година
30.03.2022   Земјоделски површини и растително производство, 2021 година
30.03.2021   Земјоделски површини и растително производство, 2020 година
30.03.2020   Земјоделски површини и растително производство, 2019 година
29.03.2019   Земјоделски површини и растително производство, 2018 година
30.03.2018   Земјоделски површини и растително производство, 2017 година
28.03.2017   Земјоделски површини и растително производство, 2016
28.03.2016   Земјоделски површини и растително производство, 2015


Следни соопштенија од областа: Растително производство
  Останати соопштенија од областа:   Растително производство

Земјоделски површини и растително производство
Органско фармерство


© Државен завод за статистика