Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Трошоци за заштита на животната средина

11.09.2023   Трошоци за заштита на животната средина, 2022 година
09.09.2022   Трошоци за заштита на животната средина, 2021 година
09.09.2021   Трошоци за заштита на животната средина, 2020 година
07.09.2020   Трошоци за заштита на животната средина, 2019 година
06.09.2019   Трошоци за заштита на животната средина, 2018 година
07.09.2018   Трошоци за заштита на животната средина, 2017 година
30.06.2017   Трошоци за заштита на животната средина, 2016 година
16.06.2016   Трошоци за заштита на животната средина, 2015
08.01.2016   Трошоци за заштита на животната средина, 2014
25.02.2015   Трошоци за заштита на животната средина, 2013


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика