Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на прометот во секторот Трговија

30.04.2024   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2024 година
29.03.2024   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2024 година
15.03.2024   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2023 година
29.02.2024   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2024 година
31.01.2024   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2023 година
28.12.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2023 година
04.12.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2023 година
02.11.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2023 година
29.09.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2023 година
31.08.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2023 година
31.07.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2023 година
30.06.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2023 година
31.05.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2023 година
28.04.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2023 година
31.03.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2023 година
13.03.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2022 година
28.02.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2023 година
31.01.2023   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2022 година
29.12.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2022 година
30.11.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2022 година
31.10.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2022 година
30.09.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2022 година
31.08.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2022 година
29.07.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2022 година
30.06.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2022 година
31.05.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2022 година
29.04.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2022 година
31.03.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2022 година
14.03.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2021 година
28.02.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2022 година
31.01.2022   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2021 година
30.12.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2021 година
30.11.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2021 година
29.10.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2021 година
30.09.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2021 година
31.08.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2021 година
30.07.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2021 година
30.06.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2021 година
31.05.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2021 година
29.04.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2021 година
31.03.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2021 година
15.03.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2020 година
26.02.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2021 година
29.01.2021   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2020 година
30.12.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2020 година
30.11.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2020 година
30.10.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2020 година
30.09.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2020 година
31.08.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2020 година
31.07.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2020 година
30.06.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2020 година
29.05.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2020 година
30.04.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2020 година
31.03.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2020 година
16.03.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2019 година
28.02.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2020 година
31.01.2020   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2019 година
30.12.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2019 година
29.11.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2019 година
31.10.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2019 година
30.09.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2019 година
30.08.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2019 година
31.07.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2019
28.06.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2019
31.05.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2019
30.04.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија,март 2019 година
29.03.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2019 година
15.03.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2018 година
28.02.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2019 година
31.01.2019   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2018 година
28.12.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2018 година
30.11.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2018 година
31.10.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2018 година
28.09.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2018 година
31.08.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2018 година
31.07.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2018 година
29.06.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2018 година
31.05.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2018 година
30.04.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2018 година
30.03.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2018 година
12.03.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2017 година
28.02.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2018 година
31.01.2018   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2017 година
28.12.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2017 година
30.11.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2017 година
31.10.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2017 година
29.09.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2017 година
31.08.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2017 година
31.07.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2017 година
30.06.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2017 година
31.05.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2017 година
28.04.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2017 година
31.03.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2017 година
10.03.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2016 година
28.02.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2017 година
31.01.2017   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2016
30.12.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2016 година
30.11.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2016 година
31.10.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2016
30.09.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2016 година
31.08.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2016 година
29.07.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2016 година
29.06.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2016
31.05.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2016
27.04.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2016
30.03.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2016
11.03.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2015
29.02.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2016
29.01.2016   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2015 година
30.12.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2015
30.11.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2015
30.10.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2015
30.09.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2015
31.08.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2015
31.07.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2015 година
30.06.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2015 година
28.05.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2015
30.04.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2015
31.03.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2015
13.03.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2014
27.02.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2015
13.02.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2014
16.01.2015   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2014
15.12.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2014
14.11.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2014
15.10.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2014
16.09.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2014
15.08.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2014
15.07.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2014
16.06.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2014 година
16.05.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2014
15.04.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2014
28.03.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2013 година
14.03.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2014
14.02.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2013
17.01.2014   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2013
17.12.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2013 година
15.11.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2013 година
16.10.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2013 година
17.09.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2013 година
16.08.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2013 година
16.07.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2013 година
17.06.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2013 година
15.05.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2013
16.04.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2013
29.03.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2012 година
15.03.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2013 година
15.02.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2012 година
16.01.2013   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2012 година
14.12.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2012 година
14.11.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2012
16.10.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2012
14.09.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2012
14.08.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2012 година
16.07.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2012 година
14.06.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2012 година
14.05.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2012 година
20.04.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2012 година
30.03.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, 2011 година - Дефинитивни податоци -
14.03.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2012 година
29.02.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, декември 2011 година
30.01.2012   Индекси на прометот во секторот Трговија, ноември 2011 година
30.12.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2011 година
30.11.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, септември 2011 година
28.10.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, август 2011 година
30.09.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, јули 2011 година
31.08.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, јуни 2011 година
29.07.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2011 година
29.06.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2011 година
27.05.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, март 2011 година
29.04.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2011
25.03.2011   Индекси на прометот во секторот Трговија, јануари 2011 година


Следни соопштенија од областа: Внатрешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Внатрешна трговија

Промет во трговијата на мало и на големо
Промет во трговијата по групи на производи
Индекси на прометот во секторот Трговија
Промет во трговијата на мало, по производи
Промет во трговијата на големо, по производи
Индекси на прометот во услугите


© Државен завод за статистика