+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Општини и населени места
Општини и населени места


Избери општини или   пребарај населени места

 


Населени места во општината
Илинден се:
 Ајватовци
 Бујковци
 Бунарџик
 Бучинци
 Дељадровци
 Илинден
 Кадино
 Марино
 Миладиновци
 Мралино
 Мршевци
 Текија

  Општина Илинден 

Вкупно население Жени Мажи Писмeни* Неписмени* Домаќинства Станови Просечен број на членови во домаќинството
15894 7714 8180 13110 596 4298 5252 3.70

* Население на возраст од 10 и повеќе години 
  
Податоците се од Пописот  на населението, домаќинствата и становите, 2002На картата се прикажани населените места во општината, географскиот центар и центрите на население
Географски центар е средишна точка пресметан врз основа на центроидите на населените места во општината со координати пресметани по следната формула
каде:
- координати на центроидот на населеното место
Центар на население е средишна точка со координати пресметани како општа аритметичка средина од координатите на центроидите на населените места и бројот на населението во соодветниот попис. Координатите на центарот на население се пресметани врз основа на следните формули:
   

каде:
- координати на центроидот на населеното место
- број на население за населеното место според Пописот на население


За Градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа Центарот на население за пописите од 1948 до 1994 година е пресметан врз основа на центроидите на населените места кои влегуваат во Градот Скопје, а во податокот за Скопје како населено место се вклучени податоците на населените места кои во различни периоди немале статус на населено место и биле дел од Скопје.

според пописите од 1948 до 2002 година.


© Државен завод за статистика