Skip Navigation Links

Индикатори:

 
Општи и регионални статистики   
25436км2Вкупна површина01.01.2021
80 Број на општини01.07.2019
1783 Број на населени места01.07.2019
34 Број на градови01.07.2019
1749 Број на села01.07.2019
Население и социјални статистики   
14758 Малолетни корисници на социјална заштита2017
43040 Полнелетни корисници на социјална заштита2017
26160 Домаќинства корисници на социјална парична помош2017
11300 Деца корисници на детски додаток2017
7301 Деца корисници на посебен додаток2017
972Број на училиштаБрој на редовни основни училиштауч.год. 2021/2022
129Број на училиштаБрој на средни редовни училиштауч.год. 2021/2022
186 649Број на лицаБрој на ученици во основните редовни училиштауч.год. 2021/2022
71 018Број на лицаБрој на ученици во средните редовни училиштауч.год. 2021/2022
19 138Број на лицаБрој на наставници во основните редовни училиштауч.год. 2021/2022
7 158Број на лицаБрој на наставници во средни редовни училиштауч.год. 2021/2022
51 582 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии)уч.год. 2021/2022
7 753 Број на дипломирани студенти на додипломски студии на високите стручни школи и факултетите - прв циклус на студии2021
1976 Број на лица кои се стекнале со звање магистер на науки и специјалист2021
201 Број на лица кои се стекнале со звање доктор на науки2021
124 Број на истражувачки организации2016
1 837 114 Население2021
19738 Пријавени полнолетни сторители на кривични дела2021
8580 Обвинети полнолетни сторители на кривични дела2021
7634 Осудени полнолетни сторители на кривични дела2021
589 Пријавени деца сторители на кривични дела2021
553 Обвинети деца сторители на кривични дела 2021
382 Осудени деца сторители на кривични дела 2021
37615 Деца во градинки2018
10.2живородени на 1000 жителиСтапка на наталитет2021
-5.4на 1000 жителиСтапка на природен прираст2021
1.6живородени на една женаВкупна стапка на фертилитет2021
15.5умрени лица на 1000 жителиСтапка на морталитет2021
4.6умрени доенчиња на 1000 живородени децаСтапка на смртност кај доенчињата2021
7.3склучени бракови на 1000 жителиСтапка на нупцијалитет2021
1.1разведени бракови на 1000 жителиСтапка на диворцијалитет2021
1532 Салдо на миграции2021
308 Вкупен број прикажани претстави на професионалните театри2020/2021
36 Вкупен број на концерти на македонска филхармонија 2020/2021
454 Вкупно организирани ликовни изложби2021
4 556 Број на наставници и соработници во наставата во високообразовните установиуч.год. 2021/2022
192.4на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), мажи2021
111.7на 1000 жителиСтапка на смртност кај возрасните лица,(помеѓу 15 и 59 години), жени2021
4.9на 1000 живородениСтапка на смртност на деца под 5 години2021
2.9на 1000 живородениСтапка на неонатална смртност2021
Приходи, потрошувачка и цени   
808328 Активно населениеIII.2022
693062 ВработениIII.2022
115266 НевработениIII.2022
47,3%Стапка на вработеностIII.2022
14.3%Стапка на невработеностIII.2022
33 943 денариПросечна месечна нето плата01.2023
113.2 Индекс на просечната месечна нето плата01.2023/01.2022
50 837денариПросечна месечна бруто плата01.2023
113.6 Индекс на просечната месечна бруто плата01.2023/01.2022
318273денариПросечни издатоци на работодавците2008
114.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар01.2023/01.2022
98.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар01.2023/12.2022
100.6 Индекс на цените на мало10.2022/ 09.2022
101.4 Индекс на трошоците на животот10.2022/ 09.2022
119.8 Индекс на трошоците на животот10.2022/ 10.2021
108.2 Индекс на цените во земјоделството - инпут02.2023 / 02.2022
111.5 Индекс на цените во земјоделството - aутпут02.2023 / 02.2022
503 442денариВкупни расположливи средства, просек по домаќинство2021
350 553денариВкупни употребени средства, просек по домаќинство2021
118.0 Индекс на цените во угостителството11.2022 / 11.2021
122.4 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2022/IV.2021
101.4 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари01.2023/12.2022
110.0 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари01.2023/01.2023
21.8%%Лаекенски индикатор за стапка на сиромаштија2020
100.1 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно01.2023/12.2022
111.5 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно01.2023/01.2022
31.4 Нерамномерна распределба на приходите, Gini коефициент2020
1.27%Стапка на слободни работни местаIII.2016
Економија и финансии   
162392мил. денари (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2021
12.4% (претходни податоци)Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени2021 / 2020
392930денари (претходни податоци)Бруто домашниот производ по глава на жител2021
43.9% - претходни податоциНајголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион2021
4.9% - претходни податоциНајмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион2021
55.9% - претходни податоциНајголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион2021
4.3% - претходни податоциНајмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион2021
0.6 % % (проценет податок)Бруто-домашен производ IV.2022
794 798мил. денари (проценет податок)БДП по тековни цени2022
669 280мил. денари (дефинитивен податок)БДП по тековни цени2020
60.8(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства2021
42(EU27_2020=100)Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител2021
49.6(ЕУ27_2020=100)Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата2021
64.4(ЕУ27_2020=100)Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци2021
200115милиони денари (проценет податок) Додадена вредност IV.2022
100.9% (проценет податок)Додадена вредност, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %) IV.2022
Индустрија, градежништво и енергија   
97.7 Индекс на индустриското производство01.2023/01.2022
99.7 Индекс на индустриското производство01-12.2022/01-12.2021
100.5 Индекс на бројот на работниците во индустријата01.2023/01.2022
1805.8kWh - пртходни податоциФинална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител2021
26.4% - претходни податоциУчеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија2021
69.0% - претходни податоциУчество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија2021
24.8% - претходни податоциУчество на цврстите горива во вкупно потребната енергија2021
67.7% - претходни податоциЕнергетската зависнoст2021
390 Број на издадени одобренија за градење01.2022
+50.6%Стапка на реален пораст01.2023/01.2022
4 218 912илјади денариВредност на извршени градежни работи12.2022
106.9 Индекс на промет во индустрија, вкупно01.2023/01.2022
108.3 Индекс на промет во индустрија на домашниот пазар 01.2023/01.2022
106.6 Индекс на промет во индустрија на странски пазари 01.2023/01.2022
Надворешна трговија   
671 099илјади САД долариИзвоз на стоки01 2023
916 773илјади САД долариУвоз на стоки01 2023
73.2%Покриеност на увозот со извоз01 2023
Транспорт, туризам, трговија и други услуги   
81 848 Број на туристи10.2022
152.1 Број на туристи10.2022 / 10.2021
180 003 Број на ноќевања10.2022
144.9 Број на ноќевања10.2022 / 10.2021
128.9 Број на домашни туристи (индекс)10.2022 / 10.2021
168.2 Број на странски туристи (индекс)10.2022 / 10.2021
164260мил. денариПромет во трговијата на големо по производи2015
126965мил. денариПромет во трговијата на мало по производи2015
939илјадиПревезени патници во патниот патнички превозIV.2022
131илјадиПревезени патници во железничкиот превозIV.2022
316илј. тониПревезени стоки во железничкиот превозIV.2022
22 061илј. тониПревезени стоки во товарниот патен превозIV.2022
559 095 Превезени патници во воздухопловниот превозIV.2022
83.7%Домаќинстава со пристап на Интернет2021
86.4%Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)2021
94.1%Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет2021
105.8 Индекс на прометот во секторот Трговија1.2023/1.2022
408263милиони денариПромет во трговијата на мало по групи производи2021
499242милиони денариПромет во трговијата на големо по групи производи2021
Повеќедоменски статистики   
72 922 Активни деловни субјекти2021
0.0% (проценет податок)Стапка на пораст на реален БДП2017
425.5кгме/1000 евраЕнергетска интензивност на економијата2013
38.6%Стапка на вработеност на лица на возраст од 55 до 642014
452кг по жителСоздаден комунален отпад по жител2021
+ 1,8%Создаден комунален отпад по жител2021/2020
1 048 873тониСоздаден отпад од индустријата2020
414 994тониОпасен отпад од индустријата2020
14.0%Индикатор на доверба во преработувачката индустрија12.2022
57853 Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија2020
387938 Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија2020
1307934мил. денариПромет во нефинансисктaа деловна економија2020
282158мил. денариДодадена вредност по фактор на трошок на производство2020
 поповолнаСегашна состојба со порачки за градежни работиII.2019/II.2018
67.2%Искористеност на капацитетот на деловните субјекти во преработувачката индустрија12.2022
 поповолнаСегашна економска состојба на деловните субјекти во трговијата на малоIV.2018/IV.2017
12.7%Индикатор на доверба во градежништвотоIV.2019
19.1%Индикатор на доверба во трговијата на малоIV.2019
4 913 799илјади денариИвестиции за заштита на животната средина 2021
2 325 605илјади денариТрошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина 2021
13 719,5милиони денариДаноци за животна средина2020
20 570илјади тониДиректни материјални суровини2021
16 910илјади тониДомашна потрошувачка на материјали 2021
Земјоделство   
53 142мил. денариБруто-додадена вредност во земјоделството2020
8.5%Бруто-додадена вредност во земјоделството2020/2019
90 681мил. денариПроизводство на земјоделската „деловна гранка“2020
37 538мил. денариМеѓуфазна потрошувачка2020
700136m 3Исечена бруто-дрвна маса2021
- 0.7%Исечена бруто-дрвна маса2018/2017
1049300хектариПовршина под шума2021
959хектариПошумена површина2018
73.4%Пошумена површина2018/2017
177 622 Број на говеда2021
186 146 Број на свињи2021
633 281 Број на овци2021
377 872илј. литриПроизводство на млеко2021
24 584тониПроизводство на месо2021
170 885 Број на земјоделски стопанства2013
315 863хектариВкупно користено земјоделско земјиште2013
517илј. хектариОбработлива површина2021
1260илј. хектариЗемјоделска површина2021
417илј. хектариОраници и бавчи2021
239 362 Број на говеда2013
42 192 Земјоделски стопанатва специјализирани за полјоделски култури2007
58.22%Земјоделски стопанства класификувани во I класа - до 2000 евра2007
2.14добиточна единицаДобиточна единица по земјоделско стопанство2013
Пописи   
4 948 Вкупен број на капацитети во угостителството2016
334226хектариПовршина на користеното земјоделско земјиште2007
24584.43хектариЛозови насади2007
241257 Број на говеда2007
192675 Број на земјоделски стопанства2007
471069 Членови на домаќинствата што работат на индивидуалните земјоделски2007
79637.94хектариНаводнувана површина2007
233702 Број на свињи2007
794053 Број на овци2007
132924 Број на кози2007
1 836 713 Вкупно население2021
598 632 Вкупен број на домаќинства2021
839 174 Вкупен број на станови2021
4 378 Угостителски објекти, дуќани2016
570 Објекти за сместување2016
18 749 Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало2016
18 266 Продавници (сите видови)2016
483 Бензински станици2016© Државен завод за статистика