+A   |  -A
ïïï: 591 | âââ: 68757
Skip Navigation Links
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги и input-output табели
  Симетрични input-output табели, 2005
  Симетрични input-output табели, 2010
  Симетрични input-output табели, 2015
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2005
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2006
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2007
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2008
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2009
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2010
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2011
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2012
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2013
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2014
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2015
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2016  
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2017
  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги, 2018


© Државен завод за статистика