АНКЕТА ЗА МЕРЕЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ
 ПРАШАЛНИК

Помогнете му на Државниот завод за статистика уште повеќе да ги унапреди своите производи и услуги

Би Ви биле благодарни доколку како корисници на производите и услугите на ДЗС одвоите време да одговорите на прашањата што следат. За да се обезбеди квалитет на резултатите, важно е да одговорите на сите прашања. Со оваа Анкета од Вас очекуваме да го оцените ДЗС според Вашето лично убедување на скала од 1 до 5, при што 1 е најниска, а 5 е највисока оценка. Доколку немате мислење или искуство за некое од прашањата, одберете ја опцијата „не знам“ (0). Нагласуваме дека оценките треба да го отсликуваат Вашето севкупно мислење како резултат на Вашите искуства од соработката со ДЗС!

КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ

1. Ве молиме да изберете во која група на корисници припаѓате    


 
2. Колку често ги користите статистичките податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС)   
     


3. За што ги користите статистичките податоци на ДЗС   (можни се повеќе одговори)   
 
    
 
 
4. Кои од следните статистички подрачја најчесто ги користите   (можни се повеќе одговори)   
   Население и социјални статистики
   Општи и регионални статистики
   Економија и финансии
   Земјоделство
   Пописи
   Индустрија, градежништво и енергија
   Приходи, потрошувачка и цени
   Надворешна трговија
   Транспорт, туризам и други услуги
   Повеќедоменски статистики

 
5. Каде најчесто ги наоѓате статистичките податоци на ДЗС   (можни се повеќе одговори)   
  
    


ЗА ДЗС ВО ЦЕЛИНА

6. Ве молиме да го оцените квалитетот од аспект на задоволување на Вашите потреби на следните извори/производи кои ги користите  
  Не знам Многу лош       Одличен
  1 2 3 4 5
Соопштенија
База на податоци - МакСтат
Статистички прегледи
Статистички годишник
Македонија во бројки
Инфографици

 
7. Ве молиме да го оцените степенот на Вашето согласување или несогласување со изјавите кои се поврзани со ДЗС  (Ве молиме рангирајте го степенот на Вашето задоволство од ДЗС)
  Не знам Целосно не се согласувам       Целосно се согласувам
  1 2 3 4 5
ДЗС ги исполнува моите очекувања  
Статистичките податоци на ДЗС се со висок квалитет  
ДЗС ги заштитува индивидуалните податоци на лица или претпријатија  
Во целина, задоволен сум од ДЗС  


 8. Ве молиме да ја оцените Вашата доверба
  Не знам Немам доверба       Целосна доверба
  1 2 3 4 5
Дали имате доверба во ДЗС како институција  
Дали имате доверба во статистичките податоци објавени од ДЗС  


СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ

9. Во однос на квалитетот на статистичките податоци на ДЗС кои ги користите, Ве молиме да го оцените степенот на согласување или несогласување со следните изјави
  Не знам Целосно не се согласувам       Целосно се согласувам
  1 2 3 4 5
Начинот на кој можам да дојдам до статистичките податоци на ДЗС за мене е прифатлив
 
Лесно ги разбирам статистичките податоци на ДЗС  
Информациите за статистичките податоци на ДЗС (метаподатоци: дефиниции, опис на начинот на прибирање на податоците) ги задоволуваат моите потреби  
Статистичките податоци на ДЗС се временски споредливи  
Статистичките податоци на ДЗС се објавуваат навремено  
Статистичките податоци на ДЗС ги задоволуваат моите потреби од статистички податоци за Република Македонија  

Во овој дел треба да одговорите на неколку прашања во однос на неколку аспекти од квалитетот на статистичките податоци и тоа пристапност, јасност, точност и навременост.
Пристапност и јасност значи дека статистичките податоци треба да се презентираат во јасна и разбирлива форма, да се дисеминираат на соодветен начин, да биде расположива и достапна врз непристрасна основа и придружена со потребните метаподатоци.
Навременоста го означува временскиот период меѓу настанувањето на појавата и објавувањето на информациите кои ја опишуваат.


10. Ве молиме да го оцените квалитетот од аспект на достапност и јасност на статистичките податоци од следните области   (од избраните области во прашање 4)
  Не знам Многу лош       Одличен
  1 2 3 4 5
Население и социјални статистики
Индустрија, градежништво и енергија
Општи и регионални статистики
Приходи, потрошувачка и цени
Економија и финансии
Надворешна трговија
Земјоделство
Транспорт, туризам и други услуги
Пописи
Повеќедоменски статистики


11. Ве молиме да ја оцените навременоста на објавувањето на статистичките податоци од следните области   (од избраните области во прашање 4)
  Не знам Многу лоша       Одлична
  1 2 3 4 5
Население и социјални статистики
Индустрија, градежништво и енергија
Општи и регионални статистики
Приходи, потрошувачка и цени
Економија и финансии
Надворешна трговија
Земјоделство
Транспорт, туризам и други услуги
Пописи
Повеќедоменски статистики


 12. Календарот на објавување на веб страницата ги задоволува моите потреби
  Не знам Целосно не се согласувам       Целосно се согласувам
  1 2 3 4 5
 


КОНТАКТИ СО ДЗС

13. Какво е Вашето искуство во контактите со ДЗС
  Не знам Целосно не се согласувам       Целосно се согласувам
  1 2 3 4 5
Лесно можам да контактирам со вработените во ДЗС  
Вработените во ДЗС професионално ги извршуваат услугите  
Јас сум задоволен од квалитетот на услугите на вработените во ДЗС  
Јас сум задоволен од брзината на одговарање на моите барања/прашања од страна на ДЗС  


ВЕБ СТРАНА

14. Колку често ја користите веб-страницата на ДЗС     

    


15. Ве молиме да го оцените степенот на согласување или несогласување со следните изјави
  Не знам Целосно не се согласувам       Целосно се согласувам
  1 2 3 4 5
Дизајнот на веб -страницата на ДЗС е визуелно добар  
Веб-страницата на ДЗС е лесна за користење  
Веб-страницата ми овозможува брз пристап до содржината која ја барам  
Информациите на веб-страницата на ДЗС се добро организирани  


16. Како вообичаено пристапувате на веб-страницата на ДЗС (можни се повеќе одговори)     


17. Дали вообичаено ги наоѓате статистичките податоци кои ги барате на веб-страницата на ДЗС     


ДЕМОГРАФСКИ ПРАШАЊА

18. Пол    


 
19. Според Вашата возраст, изберете во која возрасна група спаѓате    


20. Највисок степен на образование     Забелешки / коментари:


 
Внеси