+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Совет за статистика на Република Македонија

Советот за статистика на Република Македонија претставува советодавно и стручно тело на државната статистика.
Советот е составен од претседател и 14 членови кои ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија. Директорот на Заводот е член на Советот по функција.
Претседател на Советот:
 • проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Институтот за географија на Природно - математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје
Членови:
 • Линдита Ахмед Јашари, државен советник за политички систем во Собранието на Република Македонија
 • Благоја Ташаминов, вработен во Министерството за финансии
 • Маја Андреевска, директор на Дирекцијата за статистика на Народната банка на Република Македонија
 • Ванчо Стојанов, градоначалник на општина Василево
 • Енвер Пајазити, градоначалник на општина Брвеница
 • Даниела Стојанова, соработник на истражувачки проекти во Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС)
 • Ристо Ставревски, Кабинет на министерот за внатрешни работи
 • проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 • проф. д-р Аница Драгоевиќ, професор на Институтот за социологија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 • Горан Јовановски, раководител во Центарот за вработување на градот Скопје од Агенцијата за вработување на Република Македонија
 • Бекир Меџити, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија
 
 
 Во согласност со измените и дополнувањата на Законот за државната статистика, претседателот и другите членови се претставници на:
 • Собранието на Република Македонија,
 • Министерството за финансии,
 • Народната банка на Република Македонија,
 • Заедницата на единиците на локалната самоуправа,
 • Економско - социјалниот совет,
 • невладини организации,
 • овластени носители,
 • научни институции и
 • органите на државна управа.
 
Советот ги врши следните работи:
 • Расправа за појдовните основи на Програмата;
 • Дава мислење по предлогот за донесување на Програмата;
 • Дава сугестии и предлози во однос на методолошките основи на статистичките истражувања на Заводот и на овластените носители;  
 • Дава предлози за измени и дополнувања на Програмата до Заводот;
 • Дава мислење за предложените измени и дополнувања на Програмата;
 • Дава мислење за Годишниот извештај на Заводот за реализација на Програмата;
 • Дава мислење и предлози по закони и други прописи од областа на државната статистика;
 • Предлага модернизација и рационализација на државната статистика;
 • Предлага унапредување на меѓународната соработка во областа на статистиката.

     

© Државен завод за статистика