+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

 Стратегија 2018-2020

Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2018-2020, е документ што ги содржи приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите кои Заводот планира да ги реализира во согласност со дефинираните приоритети во процесот на
хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди и со усвоената рамка за управување со квалитет:
Приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите дефинирани во овој Стратегиски план се во функција на:
  • Извршување на обврските кои се однесуваат на Државниот завод за статистика од Програмата за статистички истражувања, 2018-2022, која претставува основен програмски документ за работата на статистичкиот систем на земјата и
  • Реализирање на стратегиските приоритети на Владата на Република Македонија (интеграција на Република Македонија во НАТО и ЕУ), односно реализирање на обврските од Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА);

 

Својата функција и активности Државниот завод за статистика ги извршува во согласност со Законот за државната статистика и Петгодишната програма за статистички истражувања, 2018-2022.
Во Стратегискиот план се земени предвид препораките на Статистичкиот завод на Европскaта Унија – (Евростат) од редовните годишни мисии на Државниот завод за статистика за следење на напредокот на полето на статистиката, како и од Партнерското оценување (Peer Review) на Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот за работа на Европската статистика((European Statistics Code of Practice)), спроведено во февруари 2017 година.
Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07; 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) се уредуваат темелните начела на официјалната статистика, организациската поставеност на државната статистика и координативната улога на Државниот завод за статистика во рамките на статистичкиот систем на Република Македонија.
Овластените носители на статистичкиот систем на Република Македонија се дефинирани во Програмата за статистички истражувања, 2018-2022 и, покрај Државниот завод за статистика, дел од статистичкиот систем се: 
  • Народната банка на Република Македонија
  • Министерството за финансии
  • Министерството за внатрешни работи
  • Министерството за правда
  • Управата за хидрометеоролошки работи
  • Институтот за јавно здравје
  • Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
  • Агенцијата за вработување на Република Македонија  

 Документот можете да го преземете на следниот линк: Стратегиски план 2018-2020

 Претходни стратегиски планови:


     

© Државен завод за статистика