+A   |  -A
ппп: 2085 | ввв: 243701
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Основни и средни училишта на крајот на учебната година, 2015/2016

 


Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што се добиени од редовните годишни статистички истражувања спроведени на крајот на учебната 2015/2016 година во сите основни и средни училишта.
Публикацијата содржи податоци за бројот на основните училишта (редовни, специјални, за возрасни и за основните уметнички училишта), нивната работа во смени, паралелки, ученици по пол и според припадноста кон етничка заедница, ученици според постигнатиот успех, ученици кои завршиле училиште, како и податоци за кујни и библиотеки во училиштата.
Освен тоа, презентирани се бројни податоци за наставниците според видот на работниот однос, полот, националноста, степенот на стручна подготовка, како и податоци за стручните работници.
Кај средните училишта (редовни и специјални), покрај бројот на училиштата, се презентираат и податоци за
паралелките, учениците по пол и според припадноста кон етничка заедница, струката, успехот, како и податоци за
завршените ученици според времетраењето на образовните програми, податоци за наставниците според видот на
работниот однос, националната припадност, како и податоци за стручните работници.
Публикацијата содржи и податоци за воспитно-образовниот процес во основното и во средното образование што
се изведува на македонски, албански, турски, српски и бошњачки јазик.


           
Датум на издавање: 17.05.2017
PDF:   Преземи ја публикацијата  625 Kb
Excel:   Преземи табели *
   
Број на страници: 65
ISBN:
ISSN: 978-608-227-265-8
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика