+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2017

 


Статистичкиот преглед број 2.4.18.10/901 со периодика 2017 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.17.11/884 со периодика 2016 година.

Публикацијата содржи податоци за правата од социјална заштита на малолетни и на полнолетни корисници во 2016 година; податоци за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа; за установите за згрижување лица со пречки во менталниот и во телесниот развој; установите за згрижување и деца и млади со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение; за установите - домови за возрасни лица; за трговски друштва за вработување инвалиди, како и податоци за меѓуопштинските центри за социјална работа.

Во него се презентирани и податоци за додатоците за деца во 2017 година, како и податоци за родителските додатоци за дете за 2017 година .

Државниот завод за статистика вложува напори, со проширување на содржината на обрасците, да овозможи прибирање на што повеќе податоци потребни за државата и за меѓународните институции, како и што поголема споредливост на меѓународно ниво.

Очекуваме дека публикацијата ќе ја исполни својата улога на корисниците да им ги даде основните податоци за организациите за социјална заштита на децата, младите и возрасните лица и за домовите за ученици-студенти.

Оценките и предлозите на корисниците ќе ги примиме со голема благодарност.


           
Датум на издавање: 05.10.2018
PDF:   Преземи ја публикацијата  2.58MB
Excel:   Преземи табели *
   
Број на страници: 50
ISBN: 978-608-227-309-9
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

  Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци), 2015 (ДД/РД)
  Статистичко истражување за домови - интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот-издржувателот, 2015 (ШД)
  Статистичко истражување за корисници и формите на социјална заштита, 2015 (СЗ.1)
  Статистичко истражување за социјална парична помош (дополнителен извештај), 2015 (СЗ.1Д)
  Статистичко истражување за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа, 2015 (СЗ.20)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со посебни потреби, 2015 (СЗ.30)
  Статистичко истражување за организациите за професионална рехабилитација, 2015 (СЗ.40)
  Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица, 2015 (СЗ.52)
  Статистичко истражување за центрите за социјална работа, 2015 (СЗ.61)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблеми, 2015 (ВЗ)
 

 

 


© Државен завод за статистика