+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Население на Република Македонија на 30.06, според поединечни години на возраст, по пол, по години 26.06.2019
Населене на Република Македонија на 31.12, според поединечни години на возраст, по пол, по години 26.06.2019
Население во Република Македонија на 31.12 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, според промените во територијалната поделба во 2014 год., по години 26.06.2019
Население во Република Македонија на 31.12, по пол, по петгодишни групи на возраст, по статистички региони, по години 26.06.2019
Население во Република Македонија на 30.06 по специфични групи на возраст, по пол, по општини, по години, според промените во територијалната поделба од 2014 година 26.06.2019
Стапки на наталитет, морталитет, природен прираст, склучени и разведени бракови, по регион, по години 25.06.2019
Живородени деца по пол, по регион, по година 25.06.2019
Умрени доенчиња според возраста во Република Македонија, по општини, по години 25.06.2019
Живородени деца според возраста на мајката, по регион, по година 25.06.2019
Умрени лица по пол, по регион, по години 25.06.2019
Вкупна стапка на фертилитет, по региони, по години 25.06.2019
Умрени лица по возраст, по регион, по година 25.06.2019
Стапка на умрени доенчиња, по регион, по година 25.06.2019
Преглед за природното движење на населението, по години 25.06.2019
Живородени деца според возраст на мајката во Република Македонија, по општини, по години 25.06.2019
Умрени лица според причината за смрт, според полот и возраста, по скратена листа - 65 25.06.2019
Склучени бракови според поранешната брачна состојба на младоженецот и на невестата, по општини, по години 25.06.2019
Витални настани, по регион, по година 25.06.2019
Умрени според возраста, по општини, по години 25.06.2019
Разведени бракови според траењето на бракот, по општини, по години 25.06.2019
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 25.06.2019
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 25.06.2019
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни 24.06.2019
Деца во установите за згрижување и воспитание - детски градинки/центри за ран детски развој според припадноста кон етничка зедница 24.06.2019
Деца во установите за згрижување и воспитание - детски градинки/центри за ран детски развој според видот на сопственоста, по возраст и по пол 24.06.2019
12
 © Државен завод за статистика