+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 19.02.2019
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 19.02.2019
Деловни тенденции во преработувачката индустрија (баланси на пондерираните одговори) 15.02.2019
Вредност на извршени градежни работи во странство, во илјади денари, по години 15.02.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци 15.02.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.02.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.02.2019
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2018, по општини, по месеци 15.02.2019
Туристи и ноќевања на туристи во Република Македонија, по региони, по месеци 15.02.2019
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 15.02.2019
Доаѓања на туристи, по месеци 15.02.2019
Ноќевања на туристи, по месеци 15.02.2019
 © Државен завод за статистика