+A   |  -A
ппп: 522 | ввв: 183357
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекси на цените на угостителските услуги, по месеци 11.12.2017
Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја 11.12.2017
Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по години (од тримесечните пресметки на БДП) 11.12.2017
Бруто-домашен производ според трошочниот метод, по тримесечја 11.12.2017
Бруто-домашен производ според трошочниот метод , по години (од тримесечните пресметки на БДП) 11.12.2017
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци 07.12.2017
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци 07.12.2017
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци 07.12.2017
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци 07.12.2017
Основни статистички податоци за јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат радиопрограма 07.12.2017
Емитувана радиопрограма според видот на програмата, во часови 07.12.2017
Број на радиодифузни деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма 07.12.2017
Емитувана радиопрограма според јазикот на емитување, во часови 07.12.2017
Емитувана радиопрограма во часови, по општини 07.12.2017
Основни статистички податоци за јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиска програма 07.12.2017
Емитувана ТВ програма според видот на програмата, во часови 07.12.2017
Емитувана ТВ програма според јазикот на емитување, во часови 07.12.2017
Емитувана ТВ програма, по општини 07.12.2017
Вработени во телевизијата поврзани со работа на емисијата 07.12.2017
Вработени во радиото 07.12.2017
Вработени во телевизијата 07.12.2017
Вработени во радиото поврзани со работа во емисијата 07.12.2017
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, по месеци 06.12.2017
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци 06.12.2017
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , по месеци 06.12.2017
12
 © Државен завод за статистика