+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Деловни тенденции во градежништвото (баланси на пондерираните одговори) 22.04.2019
Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори ) 22.04.2019
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2018, по општини, по месеци 19.04.2019
Туристи и ноќевања на туристи во Република Македонија, по региони, по месеци 19.04.2019
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 19.04.2019
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 19.04.2019
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, по месеци 19.04.2019
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, по месеци 19.04.2019
Деловни тенденции во преработувачката индустрија (баланси на пондерираните одговори) 17.04.2019
 © Државен завод за статистика