+A   |  -A
ппп: 2015 | ввв: 236839
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје 23.02.2018
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.02.2018
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 23.02.2018
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 21.02.2018
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 21.02.2018
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 20.02.2018
 © Државен завод за статистика