+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекс на прометот на услугите, според оддели и сектори од НКД рев.2, по тримесечија 25.09.2020
Извоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-12.2019 година, претходни податоци 25.09.2020
Увоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-12.2019 година, претходни податоци 25.09.2020
Извоз според тарифи и земји на дестинација за период 01-12. 2019 година, претходни податоци 25.09.2020
Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-12.2019 година, претходни податоци 25.09.2020
Регионални сметки во земјоделството - Производна сметка, по години 24.09.2020
Интермодален транспорт, по години 23.09.2020
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни 22.09.2020
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 22.09.2020
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 22.09.2020
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2020, по општини, по месеци 21.09.2020
Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци 21.09.2020
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 21.09.2020
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 21.09.2020
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, месечни 21.09.2020
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, месечни 21.09.2020
 © Државен завод за статистика