+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , месечни податоци 27.05.2020
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , кумулативни податоци 27.05.2020
Стоковна размена според основните економски категории, кумулативни податоци 22.05.2020
Стоковна размена според основните економски категории, месечни податоци 22.05.2020
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 22.05.2020
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 22.05.2020
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 22.05.2020
 © Државен завод за статистика