+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Стоковна размена по земји, кумулативни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според економските групации на земјите, кумулативни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , кумулативни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според основните економски категории, кумулативни податоци 06.12.2019
Стоковна размена по земји, месечни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според економските групации на земјите, месечни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, месечни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , месечни податоци 06.12.2019
Стоковна размена според основните економски категории, месечни податоци 06.12.2019
Извоз и увоз според секторите на СМТК и земји, кумулативни податоци 06.12.2019
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, месечни податоци 06.12.2019
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, кумулативни податоци 06.12.2019
Извоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-10.2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Увоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-10.2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Извоз според тарифи за период 01-10.2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Извоз според тарифи и земји на дестинација за период 01-10. 2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Увоз според тарифи за период 01-10.2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-10.2019 година, претходни податоци 06.12.2019
Индикатори за сметки на текови на материјали 03.12.2019
Пополнети и слободни работни места според сектори на дејности, НКД Рев.2, по тримесечја 03.12.2019
Пополнети и слободни работни места според големина на деловниот субјект, по тримесечја 03.12.2019
Слободни работни места според занимања, по тримесечја 03.12.2019
Пополнети и слободни работни места, по региони, по тримесечја 03.12.2019
Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци 02.12.2019
12
 © Државен завод за статистика