+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Основни структурни деловни показатели, по сектори на дејност, според НКД РЕВ 2 18.10.2018
Основни структурно деловни показатели за претпријатијата , според класи на број на вработени, по НКД Рев2 18.10.2018
Основни статистички податоци за јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат радиопрограма 18.10.2018
Емитувана радиопрограма според видот на програмата, во часови 18.10.2018
Број на радиодифузни деловни субјекти кои емитуваат радиопрограма 18.10.2018
Емитувана радиопрограма според јазикот на емитување, во часови 18.10.2018
Емитувана радиопрограма во часови, по општини 18.10.2018
Основни статистички податоци за јавните радиодифузни претпријатија и трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиска програма 18.10.2018
Емитувана ТВ програма според видот на програмата, во часови 18.10.2018
Емитувана ТВ програма според јазикот на емитување, во часови 18.10.2018
Емитувана ТВ програма, по општини 18.10.2018
Вработени во радиото 18.10.2018
Вработени во телевизијата 18.10.2018
Вработени во радиото поврзани со работа во емисијата 18.10.2018
Вработени во телевизијата поврзани со работа на емисијата 18.10.2018
Деловни тенденции во градежништвото (баланси на пондерираните одговори) 17.10.2018
Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори ) 17.10.2018
Туристи и ноќевања на туристи во Република Македонија, по региони, по месеци 17.10.2018
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 17.10.2018
Доаѓања на туристи, по месеци 17.10.2018
Ноќевања на туристи, по месеци 17.10.2018
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2018, по општини, по месеци 17.10.2018
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, по месеци 17.10.2018
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, по месеци 17.10.2018
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 16.10.2018
12
 © Државен завод за статистика