+A   |  -A
ппп: 4922 | ввв: 194011
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Склучени бракови според поранешната брачна состојба на младоженецот и на невестата, по општини, по години 14.08.2018
Разведени бракови според траењето на бракот, по општини, по години 14.08.2018
Умрени лица според причината за смрт, според полот и возраста, по скратена листа - 65 14.08.2018
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, по месеци 14.08.2018
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100 ,по тримесечја 14.08.2018
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, по месеци 14.08.2018
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, по тримесечја 14.08.2018
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, 2015=100, месечни 14.08.2018
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, 2015=100, по тримесечја 14.08.2018
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015=100, месечни 14.08.2018
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015=100, по тримесечја 14.08.2018
Индекси на увозни цени од оддел Кокс и рафинирани нафтени производи (19), 2015=100, месечни 13.08.2018
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 10.08.2018
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 10.08.2018
Индекси на цените на угостителските услуги, по месеци 09.08.2018
 © Државен завод за статистика