+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Стоковна размена на РМ, по земји, кумулативни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според економските групации на земјите, кумулативни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , кумулативни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според основните економски категории, кумулативни податоци 07.12.2018
Стоковна размена на РМ, по земји, месечни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според економските групации на земјите, месечни податоци 07.12.2018
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, по месеци 07.12.2018
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , по месеци 07.12.2018
Стоковна размена според основните економски категории, по месеци 07.12.2018
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, месечни податоци 07.12.2018
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, кумулативни податоци 07.12.2018
Извоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-10.2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Увоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-10.2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Извоз според тарифи за период 01-10.2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Извоз според тарифи и земји на дестинација за период 01-10. 2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Увоз според тарифи за период 01-10.2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-10.2018 година, претходни податоци 07.12.2018
Откуп и продажба на земјоделски производи, по месеци 06.12.2018
Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по години (од тримесечните пресметки на БДП) 06.12.2018
Бруто-домашен производ според трошочниот метод , по години (од тримесечните пресметки на БДП) 06.12.2018
Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја 06.12.2018
Бруто-домашен производ според трошочниот метод, по тримесечја 06.12.2018
Пополнети и слободни работни места според сектори на дејности, НКД Рев.2, по тримесечја 04.12.2018
Пополнети и слободни работни места според големина на деловниот субјект, по тримесечја 04.12.2018
12
 © Државен завод за статистика