+A   |  -A
ппп: 1939 | ввв: 220273
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој по пол, општини и години 19.06.2018
Туристи и ноќевања на туристи во Република Македонија, по региони, по месеци 14.06.2018
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 14.06.2018
Доаѓања на туристи, по месеци 14.06.2018
Ноќевања на туристи, по месеци 14.06.2018
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2018, по општини, по месеци 14.06.2018
Активни, новосоздадени и згаснати претпријатија, по правна форма и сектори на дејност, според НКД Рев.2, по години 14.06.2018
Стапка на преживување на новосоздадени претпријатија, по сектори не дејност, според НКД Рев.2 и по години 14.06.2018
Активни и новосоздадени претпријатија, по правна форма и сектори на дејност, според НКД Рев.2, по години 14.06.2018
Новосоздадени и згаснати претпријатија по региони, по години 14.06.2018
Стапка на преживување на новосоздадени претпријатија, по сектори на дејност, според НКД Рев.2 и по години 14.06.2018
Згаснати претпријатија, по правна форма и сектори на дејност, според НКД Рев.2, по години 14.06.2018
Извршени градежни работи според видовите објекти, согласно Номенклатурата на градежни објекти, во илјади денари, по региони, по години 14.06.2018
Извршени градежни работи според видовите објекти, согласно Номенклатурата на градежни објекти, во илјади денари, по општини, по години 14.06.2018
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци 14.06.2018
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 14.06.2018
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 14.06.2018
 © Државен завод за статистика