+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 25.02.2020
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2019, по општини, по месеци 24.02.2020
Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци 24.02.2020
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 24.02.2020
Меѓународен превоз на патници со автобуси, број, по тримесечје 24.02.2020
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 24.02.2020
Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 24.02.2020
Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 24.02.2020
Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 24.02.2020
Просечно исплатена бруто-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 24.02.2020
Просечно исплатена нето-плата по вработен, по сектори на дејност, по НКД Рев.2, по месеци 24.02.2020
Инвестиции во основни средства според институционални сектори, по години, по тековни цени, во милиони денари 21.02.2020
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, месечни 21.02.2020
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, месечни 21.02.2020
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 20.02.2020
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 20.02.2020
 © Државен завод за статистика