+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Енергетски биланси, во природни единици мерки, по години 22.10.2019
Енергетски биланси, во илјада тони еквивалент на нафта, по години 22.10.2019
Вкупни енергетски биланси , во илјада тони еквивалент на нафта, по година 22.10.2019
Ученици во основните училишта, по пол, по региони и по учебни години 22.10.2019
Наставници во редовни основни училишта според сопственост на училиштето и видот на работниот однос, по регион, по пол, по учебна година 22.10.2019
Ученици во редовни основни училишта според сопственост на училиштето, по одделение, по регион, по пол, по учебна година 22.10.2019
Ученици во редовни основни училишта кои го повторуваат одделението, по одделение, по пол, по регион, по учебна година 22.10.2019
Видови специјални средни училишта, паралелки, ученици, наставници, по пол, по учебна година 22.10.2019
Наставници во редовни средни училишта според сопственост, по возраст, по пол, по учебна година 22.10.2019
Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори ) 21.10.2019
Деловни тенденции во градежништвото (баланси на пондерираните одговори) 18.10.2019
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 18.10.2019
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, по месеци 18.10.2019
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, по месеци 18.10.2019
 © Државен завод за статистика