+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Деловни тенденции во преработувачката индустрија (баланси на пондерираните одговори) 16.08.2019
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 16.08.2019
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци 15.08.2019
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци 15.08.2019
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци 15.08.2019
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци 15.08.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци 15.08.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.08.2019
Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, по месеци 15.08.2019
Индекси на увозни цени од оддел Кокс и рафинирани нафтени производи (19), 2015=100, месечни 15.08.2019
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 14.08.2019
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 14.08.2019
 © Државен завод за статистика