+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
22.10.2018 Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци2018
25.10.2018 Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2018
26.10.2018 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2018
26.10.2018 Лаекен индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2017
30.10.2018 Индекси на индустриското производство09.2018
31.10.2018 Индекси на работниците во индустријата09.2018
31.10.2018 Индекси на прометот во секторот Трговија09.2018
31.10.2018 Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2018
05.11.2018 Индекси на цените во угостителството10.2018
05.11.2018 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-09.2018
07.11.2018 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало10.2018
09.11.2018 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари09.2018
09.11.2018 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)09.2018
09.11.2018 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно09.2018
12.11.2018 Туризам09.2018
12.11.2018 Издадени одобренија за градење09.2018
15.11.2018 Производи во шумарството, сеча на дрва и услугиIII.2018
15.11.2018 Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2018
15.11.2018 Индекси на прометот во индустријата09.2018
15.11.2018 Енергија, месечни податоци - дефинитивни податоци2016
123

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Април 2018Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци01-31.10.2017  
Април 2018Туризам - МакСтат база на податоци2017  
Април 2018Попис на просторот на високообразовните установи2017 26.04.2018: Нова публикација, ќе се објави на 30.04.2018 година  
Мај 2018Полјоделство, овоштарство и лозарство2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на крајот на учебна година2016/2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на почеток на учебна година2017/2018  
Мај 2018Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 2017  
Мај 2018Анкета за работната сила2017  
Мај 2018Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2017  
Јуни 2018Миграции2017  
Јуни 2018Градежништвото во Република Македонија - МакСтат база на податоци2017  
Јуни 2018Сторители на кривични дела2017  
Јуни 2018Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2015  
Јуни 2018Македонија во бројки2018  
Јули 2018Шумарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Сточарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Домови-интернати за ученици и студенти - МакСтат база на податоци2017/2018  
Јули 2018Природно движење на населението2017  
Јули 2018Издавачка дејност - МакСтат база на податоци2017  
Август 2018Анкета за цената на трудот2016  
12


© Државен завод за статистика