+A   |  -A
ппп: 4906 | ввв: 193987
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
15.08.2018 Издадени одобренија за градење06.2018
15.08.2018 Индекси на прометот во индустријата06.2018
15.08.2018 Деловни тенденции во преработувачката индустрија07.2018
15.08.2018 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциII.2018
17.08.2018 Превезени патници со автобусиII.2018
17.08.2018 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство01-06.2018
17.08.2018 Техничка култура2017
21.08.2018 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2018
21.08.2018 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2018
24.08.2018 Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2018
24.08.2018 Превезени патници и стокиII.2018
27.08.2018 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2018
29.08.2018 Природно движење на населението - претходни податоциII.2018
30.08.2018 Индекси на индустриското производство07.2018
31.08.2018 Индекси на работниците во индустријата07.2018
31.08.2018 Индекси на прометот во секторот Трговија07.2018
31.08.2018 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеII.2018
03.09.2018 Слободни работни местаII.2018
04.09.2018 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-07.2018
05.09.2018 Индекси на цените во угостителството08.2018
1234567

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Април 2018Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци01-31.10.2017  
Април 2018Туризам - МакСтат база на податоци2017  
Април 2018Попис на просторот на високообразовните установи2017 26.04.2018: Нова публикација, ќе се објави на 30.04.2018 година  
Мај 2018Полјоделство, овоштарство и лозарство2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на крајот на учебна година2016/2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на почеток на учебна година2017/2018  
Мај 2018Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 2017  
Мај 2018Анкета за работната сила2017  
Мај 2018Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2017  
Јуни 2018Миграции2017  
Јуни 2018Градежништвото во Република Македонија - МакСтат база на податоци2017  
Јуни 2018Сторители на кривични дела2017  
Јуни 2018Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2015  
Јуни 2018Македонија во бројки2018  
Јули 2018Шумарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Сточарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Домови-интернати за ученици и студенти - МакСтат база на податоци2017/2018  
Јули 2018Природно движење на населението2017  
Јули 2018Издавачка дејност - МакСтат база на податоци2017  
Август 2018Анкета за цената на трудот2016  
12


© Државен завод за статистика