+A   |  -A
ппп: 1925 | ввв: 220135
Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
22.02.2018 Преземи Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен12.2017
22.02.2018 Преземи Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен12.2017
26.02.2018 Енергија, месечни податоци - претходни податоци12.2017
27.02.2018 Природно движење на населението - претходни податоциIV.2017
28.02.2018 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIV.2017
28.02.2018 Индекси на прометот во секторот Трговија01.2018
01.03.2018 Превезени патници и стокиIV.2017
01.03.2018 Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развоj2017
02.03.2018 Слободни работни местаIV.2017
05.03.2018 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01.2018
05.03.2018 Индекси на цените во угостителството02.2018
07.03.2018 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало02.2018
07.03.2018 Индекси на индустриското производство01.2018
08.03.2018 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIV.2017
09.03.2018 Структурни деловни статистики - дефинитивни податоци2016
09.03.2018 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 01.2018
09.03.2018 Издадени одобренија за градење01.2018
09.03.2018 Индекси на работниците во индустријата01.2018
09.03.2018 Активно населениеIV.2017
12.03.2018 Индекси на прометот во секторот Трговија - дефинитивни податоци2017
12345678910...

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Април 2018Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци01-31.10.2017  
Април 2018Туризам - МакСтат база на податоци2017  
Мај 2018Полјоделство, овоштарство и лозарство2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на крајот на учебна година2016/2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на почеток на учебна година2017/2018  
Мај 2018Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 2017  
Мај 2018Анкета за работната сила2017  
Мај 2018Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2017  
Јуни 2018Миграции2017  
Јуни 2018Градежништвото во Република Македонија - МакСтат база на податоци2017  
Јуни 2018Сторители на кривични дела2017  
Јуни 2018Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2015  
Јуни 2018Македонија во бројки2018  
Јули 2018Шумарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Сточарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Домови-интернати за ученици и студенти - МакСтат база на податоци2017/2018  
Јули 2018Природно движење на населението2017  
Јули 2018Издавачка дејност - МакСтат база на податоци2017  
Август 2018Анкета за цената на трудот2016  
Август 2018Индустријата во Република Македонија - МакСтат база на податоци2017  
12


© Државен завод за статистика