+A   |  -A
Skip Navigation Links
Календар на објавување:

датумназивпериодзабелешка
20.11.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2018 
21.12.2018Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2018 © Државен завод за статистика