+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
11.11.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари09.2019
11.11.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно09.2019
11.11.2019 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)09.2019
11.11.2019 Издадени одобренија за градење09.2019
12.11.2019 Туризам09.2019
15.11.2019 Индекси на цените во земјоделството10.2019
15.11.2019 Енергија, месечни податоци - дефинитивни податоци2017
15.11.2019 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиIII.2019
15.11.2019 Индекси на прометот во индустријата09.2019
15.11.2019 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIII.2019
15.11.2019 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIII.2019
18.11.2019 Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2019
19.11.2019 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2019
19.11.2019 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2019
21.11.2019 Превезени патници со автобусиIII.2019
21.11.2019 Превезени патници и стокиIII.2019
25.11.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци09.2019
27.11.2019 Природно движење на населението - претходни податоциIII.2019
28.11.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2019
28.11.2019 Индекси на индустриското производство10.2019
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика