+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
16.09.2019 Индекси на цените во земјоделството08.2019
17.09.2019 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)07.2019 16.09.2019 - Соопштението ќе биде објавено на 17.09.2019 наместо на 10.09.2019
17.09.2019 Деловни тенденции во преработувачката индустрија08.2019
20.09.2019 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2019
20.09.2019 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен07.2019
23.09.2019 Регионални сметки во земјоделството2017
25.09.2019 Индекси на прометот во услугитеII.2019
25.09.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2019
27.09.2019 Индекси на индустриското производство08.2019
27.09.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2019
30.09.2019 Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2019
30.09.2019 Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2019
30.09.2019 Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2017
30.09.2019 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2019
30.09.2019 Бруто-домашен производ - претходни податоци2018
30.09.2019 Месечен статистички извештај 09.2019
03.10.2019 Даноци во животна средина - претходни и дефинитивни податоци2017
04.10.2019 Индекси на цените во угостителството09.2019
04.10.2019 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-08.2019
07.10.2019 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2019
123456Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика