+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
25.03.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци01.2019
25.03.2019 Магистри на науки и специјалисти2018
25.03.2019 Просечна цена на 1m<sup>2</sup> станбена површина2018
25.03.2019 Доктори на науки2018
26.03.2019 Основни и средни училишта на почетокот на учебната година2018/2019
28.03.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 02.2019
28.03.2019 Индекси на индустриското производство02.2019
28.03.2019 Број на активни деловни субјекти2018
29.03.2019 Број на добиток2018
29.03.2019 Добиточно производство2018
29.03.2019 Земјоделски површини и растително производство2018
29.03.2019 Цени на електрична енергија и природен гас07-12.2018
29.03.2019 Индекси на бројот на работниците во индустријата02.2019
29.03.2019 Индекси на прометот во услугите2014 - 2017 22.03.2019: Техничка исправка во Календарот на објавување
29.03.2019 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци02.2019
29.03.2019 Економски сметки во земјоделството, по тековни цени2017
29.03.2019 Месечен статистички извештај 03.2019
04.04.2019 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-02.2019
05.04.2019 Индекси на цените во угостителството03.2019
08.04.2019 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2019
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика