+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
23.05.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци03.2019
23.05.2019 Дипломирани студенти на високите школи и факултетите2018
28.05.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2019
29.05.2019 Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2018
29.05.2019 Природно движење на населението - претходни податоциI.2019
30.05.2019 Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и деца сторители на кривични дела2018
30.05.2019 Превезени патници и стокиI.2019
30.05.2019 Индекси на индустриското производство04.2019
31.05.2019 Месечен статистички извештај 05.2019
31.05.2019 Демографија на претпријатија2017
31.05.2019 Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва2018
31.05.2019 Индекси на бројот на работниците во индустријата04.2019
31.05.2019 Вода по сектори на економска активност2017
31.05.2019 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци04.2019
31.05.2019 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2019
03.06.2019 Слободни работни местаI.2019
05.06.2019 Индекси на цените во угостителството05.2019
05.06.2019 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-04.2019
07.06.2019 Активно населениеI.2019
07.06.2019 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциI.2019
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика