+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
20.01.2020 Деловни тенденции во градежништвотоIV.2019
22.01.2020 Деловни тенденции во трговијата на малоIV.2019
22.01.2020 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен11.2019
22.01.2020 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен11.2019
24.01.2020 Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2019
28.01.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2019
30.01.2020 Индекси на индустриското производство12.2019
31.01.2020 Месечен статистички извештај 01.2020
31.01.2020 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2019
31.01.2020 Индекси на бројот на работниците во индустријата12.2019
05.02.2020 Индекси на цените во угостителството01.2020
05.02.2020 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-12.2019
10.02.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2019
10.02.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2019
10.02.2020 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)12.2019
12.02.2020 Туризам12.2019
14.02.2020 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиIV.2020
14.02.2020 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIV.2019
14.02.2020 Индекси на прометот во индустријата12.2019
14.02.2020 Издадени одобренија за градење12.2019
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика