+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
25.07.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2019
29.07.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2019
30.07.2019 Индекси на индустриското производство06.2019
31.07.2019 Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2019
31.07.2019 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2019
31.07.2019 Месечен статистички извештај 07.2019
06.08.2019 Индекси на цените во угостителството07.2019
06.08.2019 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-06.2019
07.08.2019 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало07.2019
09.08.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно06.2019
09.08.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2019
09.08.2019 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2019
12.08.2019 Туризам06.2019
15.08.2019 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциII.2019
15.08.2019 Деловни тенденции во преработувачката индустрија07.2019
15.08.2019 Издадени одобренија за градење06.2019
15.08.2019 Индекси на цените во земјоделството07.2019
15.08.2019 Индекси на прометот во индустријата06.2019
19.08.2019 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоII.2019
20.08.2019 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2019
12345678Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика