+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
25.01.2019 Енергија, месечни податоци - претходни податоци11.2018
28.01.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 12.2018
30.01.2019 Индекси на индустриското производство12.2018
31.01.2019 Индекси на бројот на работниците во индустријата12.2018
31.01.2019 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци12.2018
05.02.2019 Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-12.2018
05.02.2019 Индекси на цените во угостителството01.2019
11.02.2019 Издадени одобренија за градење12.2018
11.02.2019 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)12.2018
11.02.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно12.2018
11.02.2019 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари12.2018
12.02.2019 Туризам12.2018
14.02.2019 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало01.2019
15.02.2019 Деловни тенденции во преработувачката индустрија01.2019
15.02.2019 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIV.2018
15.02.2019 Индекси на прометот во индустријата12.2018
15.02.2019 Индекси на цените во земјоделството01.2019
15.02.2019 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIV.2018
15.02.2019 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиIV.2018
20.02.2019 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен12.2018
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Меѓународен ден на образованието24.01.2019
Светски ден на радиото13.02.2019
Светски ден на водите22.03.2019
Светски ден на здравјето07.04.2019
Светски ден на животната средина05.06.2019
Светски ден на населението11.07.2019
Светски ден на туризмот27.09.2019
Светски ден на храната16.10.2019
Универзален ден на детето20.11.2019
Меѓународен ден на лицата со попреченост03.12.2019


© Државен завод за статистика