+A   |  -A
ппп: 823 | ввв: 221722
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Ликовни изложби и ликовни колонии, 2014
четврток, 28 мај 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2014 година, бројот на организираните ликовни
изложби изнесува 565 и во споредба со 2013 година е намален за 10.2%. Во истиот период, за 15.2% е намален
бројот на ликовните уметници-учесници на изложбите, а за 7.8% е намален бројот на посетителите...   15


Индекси на прометот во секторот Трговија, април 2015
четврток, 28 мај 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во април 2015 година, во споредба
со април 2014 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на
мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 13.1%, а реално за 11.8%),...   104  
28.05.2015Индекси на бројот на работниците во индустријата, април 2015 година
28.05.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, април 2015
28.05.2015Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2015 година
28.05.2015Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2014
27.05.2015Индекси на индустриското производство, април 2015 година
27.05.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2015
27.05.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2015
26.05.2015ДЕМОГРАФИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА


Следни соопштенија
     
01.06.2015Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва - претходни податоци2014
02.06.2015Слободни работни местаI 2015
05.06.2015Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI 2015
05.06.2015Индекси на цените во угостителството05.2015
05.06.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-04.2015
08.06.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало05.2015
09.06.2015Активно население - дефинитивни податоциI 2015
09.06.2015Издадени одобренија за градење04.2015
10.06.2015Економски сметки во земјоделството, по постојани цени2013
11.06.2015Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија2014


   Последни објавени публикации


  Жените и мажите во Република Македонија 
  четврток, 28 мај 2015

  Почитувани корисници, пред вас е осмото издание на публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  Потрошувачка на домаќинствата во Република Mакедонија 
  петок, 15 мај 2015

  Во Статистичкиот преглед бр. 4.4.15.01 "Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, 2014 година" се
презентирани систематизирани податоци добиени од статистичкото истражување "Анкета за потрошувачката...

 
  HyperLink  Индустрија 
  вторник, 12 мај 2015

  Во Статистичкиот преглед број 6.4.15.01 (809) се презентирани основните статистички податоци за индустријата во Република Македонија за периодот 2009 - 2014 година.
Дел од...

 
  HyperLink  Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги 
  вторник, 12 мај 2015

  Табелите за понудата и употребата на стоки и на услуги и input-output табелите се составен дел на ревидираниот Европски систем на сметки (ESA 2010) и...
 
  HyperLink  

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП© Државен завод за статистика