+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

ОГЛАС ЗА РАБОТНО МЕСТО
Aнгажман на виш не-клучен експерт (НКЕ) во софтверски решенија за статистичка обработка


 Последни објавени соопштенија

Издадени одобренија за градење, септември 2019 година
понеделник, 11 ноември 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2019 година се издадени 214 одобренија за градење, што е за 2.3 % помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 1 988 722 илјади денари, што е за...   50


Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2019 година
понеделник, 11 ноември 2019

Индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба. Главни корисници на податоците за индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се градежните...   137  
11.11.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, септември 2019 година
11.11.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, септември 2019 година
07.11.2019Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало, октомври 2019 година
05.11.2019Индекс на цените на угостителските услуги, октомври 2019 година
05.11.2019Стоковна размена со странство, јануари – септември 2019 година
31.10.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата, септември 2019 година
31.10.2019Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2019 година
31.10.2019Лаекенски индикатори за сиромаштијата во 2018 година - претходни податоци


Следни соопштенија
     
12.11.2019Туризам09.2019
15.11.2019Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоIII.2019
15.11.2019Енергија, месечни податоци - дефинитивни податоци2017
15.11.2019Индекси на прометот во индустријата09.2019
15.11.2019Индекси на цените во земјоделството10.2019
15.11.2019Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциIII.2019
15.11.2019Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиIII.2019
18.11.2019Деловни тенденции во преработувачката индустрија10.2019
19.11.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2019
19.11.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2019


   Последни објавени публикации


  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица 
  четврток, 07 ноември 2019

  Статистичкиот преглед број 2.4.19.03/909 за 2018 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.18.10/901 за 2017 година.

Публикацијата содржи податоци за правата...

 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  четврток, 07 ноември 2019

  Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2018/2019 година, како и...
 
  HyperLink  Одржлив развој 
  вторник, 05 ноември 2019

 

Целите за одржлив развој претставуваат глобална рамка за креирање политики кои водат кон искоренување на сите форми на сиромаштија, нееднаквост, зачувување на животната средина, обезбедување...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 октомври 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика