+A   |  -A
ппп: 200 | ввв: 97653
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја, по региони, 2014
четврток, 02 јули 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во Република Македонија, бројот на живородените деца
во градските подрачја изнесува 13 764 деца или 58.3% од вкупниот број на живородени деца, наспроти 9 832
живородени деца или 41.7% во селските подрачја. Најголемо учество во однос на вкупнот број раѓања по...   6


Индекси на бројот на работниците во индустријата, мај 2015 година
вторник, 30 јуни 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во
мај 2015 година во однос на мај 2014 година изнесува 101.9.


Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во мај 2015 година, во однос на мај 2014
година, бележи...   2  
30.06.2015Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2015 година
26.06.2015Индекси на индустриското производство, мај 2015 година
26.06.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2015
26.06.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, април 2015
26.06.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, мај 2015
26.06.2015Потрошени градежни материјали и енергија, 2014 година
26.06.2015Насилната смрт во Република Македонија, 2014 година
24.06.2015Енергија, април 2015 - претходни податоци -


Следни соопштенија
     
06.07.2015Индекси на цените во угостителството06.2015
06.07.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-05.2015
07.07.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2015
09.07.2015Издадени одобренија за градење05.2015
13.07.2015Туризам05.2015
15.07.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2015
15.07.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2015
15.07.2015Индекси на прометот во индустријата05.2015
15.07.2015Индекси на цените во земјоделството06.2015
16.07.2015Домови-интернати за ученици и студенти - претходни податоци2014


   Последни објавени публикации


  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија 
  петок, 03 јули 2015

  Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 03 јули 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Миграции 
  среда, 01 јули 2015

  Во Статистичкиот преглед 2.4.15.08 (817) се презентирани основни статистички податоци за
отселени и доселени лица во Република Македонија во 2014 година, како и споредбени...

 
  HyperLink  Анкета за работната сила 
  вторник, 30 јуни 2015

  Анкетата за работната сила е еден од најзначајните извори на информации за случувањата на пазарот на трудот.
Оваа Анкета е најсеопфатно истражување на економската активност на...

 
  HyperLink  

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП© Државен завод за статистика