+A   |  -A
ппп: 527 | ввв: 189946
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Индекси на бројот на работниците во индустријата, октомври 2015
понеделник, 30 ноември 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во
октомври 2015 година, во однос на октомври 2014 година, изнесува 102.0.
Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во октомври 2015 година, во однос на
октомври 2014 година, бележи...
  2

Индекси на прометот во секторот Трговија, октомври 2015
понеделник, 30 ноември 2015

Според податоците на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во октомври 2015 година, во
споредба со октомври 2014 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во
групите: Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 12.7%, а реално за 6.4%)...   104  
27.11.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, септември 2015
27.11.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2015
27.11.2015Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони, 2013
27.11.2015Индекси на индустриското производство, октомври 2015
27.11.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, октомври 2015
27.11.2015Превезени патници и стоки во третото тримесечје од 2015 година
25.11.2015Енергија, септември 2015 - претходни податоци -
25.11.2015Природно движење на населението во Република Македонија во третото тримесечје од 2015 година -претходни податоци-


Следни соопштенија
     
02.12.2015Слободни работни местаIII 201503.12.2015, поради Ден на дрвото
04.12.2015Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII 2015
04.12.2015Индекси на цените во угостителството11.2015
04.12.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-10.2015
07.12.2015Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало11.2015
10.12.2015Издадени одобренија за градење10.2015
11.12.2015Активно население - дефинитивни податоциIII 2015
14.12.2015Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIII 2015
14.12.2015Туризам10.2015
15.12.2015Индекси на цените во земјоделството11.2015


   Последни објавени публикации


  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија 
  вторник, 03 ноември 2015

  Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 02 ноември 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Бруто-домашен производ 
  петок, 30 октомври 2015

  Овој Статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Податоците во оваа публикација се дадени за серијата 2011-2013 година. Покрај податоците...

 
  HyperLink  Запишани студенти во учебната година 
  вторник, 20 октомври 2015

  Државниот завод за статистика во овој Статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти
на факултетите и високите стручни школи во наставната 2014/2015 година, како...

 
  HyperLink  
  

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП

 
© Државен завод за статистика