+A   |  -A
ппп: 211 | ввв: 141604
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Енергија, јули 2016
- претходни податоци -

понеделник, 26 септември 2016

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, јули 2016


Според податоците на Државниот завод за статистика, во јули 2016 година, во Република Македонија, вкупната
потрошувачка по видови енергенти изнесува: 583 070 МWh електрична енергија, 11.751 мил. нм3 природен гас,
494 249 тони јаглен и 110 346...   117


Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2014
петок, 23 септември 2016

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, во 2014 година, повеќе од 87% од вкупната
стоковна размена на Република Македонија е реализирана од претпријатијата вклучени во двата протока на
стоки.


Суфицитот во размената на стоки главно е генериран од претпријатијата што му припаѓаат на секторот   124  
21.09.2016Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2016 година
21.09.2016Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2016 година
21.09.2016Регионални сметки во земјоделството, 2014
15.09.2016Индекси на прометот во индустријата, јули 2016
15.09.2016Индекси на цените во земјоделството, август 2016
15.09.2016Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2016
15.09.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, jули 2016
15.09.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2016


Следни соопштенија
     
28.09.2016Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2016
30.09.2016Бруто-домашен производ - претходни податоци2015
30.09.2016Индекси на индустриското производство08.2016
30.09.2016Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2016
30.09.2016Индекси на работниците во индустријата08.2016
05.10.2016Индекси на цените во угостителството09.2016
05.10.2016Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-08.2016
07.10.2016Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2016
10.10.2016Издадени одобренија за градење08.2016
13.10.2016Туризам08.2016


   Последни објавени публикации


  Жените и мажите во Република Македонија 
  понеделник, 12 септември 2016

  Почитувани корисници, пред вас е деветтото издание на публикацијата „Жените и мажите во Република Македонија“, подготвено врз основа на податоците кои Државниот завод за статистика...
 
  HyperLink  25 години НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА 
  среда, 07 септември 2016

  Државниот завод за статистика со оваа публикација се придружува кон
прославувањето на 25-годишнината на независна Република Македонија,
во којашто преку бројки се отсликува...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  среда, 31 август 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  понеделник, 01 август 2016

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink 

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика