+A   |  -A
ппп: 163 | ввв: 75139
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Енергија, февруари 2015
- претходни податоци -

петок, 24 април 2015

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, февруари 2015


Според податоците на Државниот завод за статистика, во февруари 2015 година, во Република Македонија,
вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 745 974 МWh електрична енергија, 13.674 мил. nm3
природен гас, 497 997 тони јаглен и 68 952...   117


Обем на стоковната размена со странство, јануари-декември 2013
среда, 22 април 2015

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од
Република Македонија во периодот јануари-декември 2013 година изнесува 4 298 772 илјади САД долари, а на
увозот 6 619 586 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 64.9%. Трговскиот дефицит, во...
  78


  
20.04.2015Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2014/2015
17.04.2015Индекс на прометот во индустријата, февруари 2015
17.04.2015Деловни тенденции во преработувачката индустрија, март 2015
15.04.2015Индекси на цените во земјоделството, март 2015
15.04.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2015
15.04.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2015
14.04.2015Туризам, февруари 2015
09.04.2015Издадени одобренија за градење, февруари 2015 година


Следни соопштенија
     
28.04.2015Индекси на индустриското производство03.2015
28.04.2015Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2015
28.04.2015Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2015
28.04.2015Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2015
30.04.2015Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци03.2015
30.04.2015Индекси на работниците во индустријата03.2015
30.04.2015Лаекен индикатори за сиромаштијата2013
05.05.2015Индекси на цените во угостителството04.2015
05.05.2015Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-03.2015
06.05.2015Комунален отпад01-12.2014


   Последни објавени публикации


  Типологија и структура на замјоделските стопанства 
  четврток, 09 април 2015

  Почитувани корисници,
Пред вас е публикацијата „Типологија и структура на земјоделските стопанства“ во која се содржани податоци за индивидуалните земјоделски стопанства и деловните субјекти, нивната класификација...

 
  HyperLink  Научна и истражувачко-развојна дејност 
  четврток, 09 април 2015

  Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци од областа на научната и истражувачко-развојната дејност во Република Македонија за 2013 година.

Државниот завод за статистика...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 02 април 2015

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Краткорочни статистички податоци за стопанските движења во Република Македонија  
  четврток, 02 април 2015

 

Оваа месечна публикација нуди широк опсег на краткорочни податоци придружени со куси коментари. Во неа има информации за индустриското производство, градежништвото, платите и вработеноста, шумарството,...
 
  HyperLinkИнфлација

Индустрија

Невработени

БДП© Државен завод за статистика