+A   |  -A
ппп: 121 | ввв: 70990
Skip Navigation LinksНасловна
Соопштенија:  РСС  HyperLink
          
Обем на стоковната размена со странство, јануари - декември 2012
вторник, 22 април 2014

Според дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот јануари-декември 2012 година изнесува 4 015 403 илјади САД долари, а на увозот 6 522 388 илјади САД долари. Покриеноста на увозот со извоз е 61.6%. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-декември...   78


Цена на трудот, 2012
четврток, 17 април 2014

Според податоците на Државниот завод за статистика, годишниот просек на издатоците на работодавецот по вработен
во Република Македонија, во 2012 година, изнесува 397 279 денари.
Месечниот просек на издатоците на работодавецот по вработен во Република Македонија, во 2012 година, изнесува
33 107 денари. Најголем месечен просек на...
  119

  
17.04.2014Наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2013/2014
15.04.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, февруари 2014
15.04.2014Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2014
15.04.2014Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, февруари 2014
15.04.2014Индекс на прометот во индустријата, февруари 2014
15.04.2014Индекси на цените во земјоделството, март 2014
11.04.2014Откуп и продажба на земјоделски производи, февруари 2014
11.04.2014Туризам, февруари 2014 година


Следни соопштенија:
     
25.04.2014Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2014
25.04.2014Енергија - претходни податоци02.2014
28.04.2014Индекси на индустриското производство - претходни податоци03.2014
28.04.2014Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2014
28.04.2014Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2014
30.04.2014Индекси на работниците во индустријата - претходни податоци03.2014
05.05.2014Индекси на цените во угостителството04.2014
05.05.2014Обем на стоковната размена со странство - претходни податоци01-03.2014
07.05.2014Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало04.2014
09.05.2014Откуп и продажба на земјоделски производи03.2014
Европски систем на сметки

Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
HyperLink