+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, октомври 2019 година
понеделник, 18 ноември 2019

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври 2019 година е зголемен за 0.1 процентен поен во однос на септември 2019 година и изнесува 21.8, а во однос на октомври 2018 година е зголемен за 1.1 процентен поен. Состојбата на обезбеденоста на производството...   51


Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2019 година
петок, 15 ноември 2019

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во третото тримесечје од 2019 година, во однос на третото тримесечје од 2018 година, е намалено за  7.0 %.

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од иглолисни и листопадни...   46  
15.11.2019Индекси на прометот во индустријата, септември 2019 година
15.11.2019Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари − септември 2019 година
15.11.2019Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2019 година
15.11.2019Индекси на цените во земјоделството, октомври 2019 година
15.11.2019Енергија, јануари − декември 2017 година - дефинитивни податоци
12.11.2019Туризам, септември 2019 година
11.11.2019Издадени одобренија за градење, септември 2019 година
11.11.2019Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), септември 2019 година


Следни соопштенија
     
19.11.2019Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен09.2019
19.11.2019Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен09.2019
21.11.2019Превезени патници и стокиIII.2019
21.11.2019Превезени патници со автобусиIII.2019
25.11.2019Енергија, месечни податоци - претходни податоци09.2019
27.11.2019Природно движење на населението - претходни податоциIII.2019
28.11.2019Индекси на индустриското производство10.2019
28.11.2019Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2019
29.11.2019Индекси на бројот на работниците во индустријата10.2019
29.11.2019Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII.2019


   Последни објавени публикации


  Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица 
  четврток, 07 ноември 2019

  Статистичкиот преглед број 2.4.19.03/909 за 2018 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.18.10/901 за 2017 година.

Публикацијата содржи податоци за правата...

 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  четврток, 07 ноември 2019

  Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2018/2019 година, како и...
 
  HyperLink  Одржлив развој 
  вторник, 05 ноември 2019

 

Целите за одржлив развој претставуваат глобална рамка за креирање политики кои водат кон искоренување на сите форми на сиромаштија, нееднаквост, зачувување на животната средина, обезбедување...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  четврток, 31 октомври 2019

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика